Оперативна група “GO Solo”: Разработване на ускорен метод за нискобюджетна оценка на органичните вещества в почвата на пасища

Проектът на оперативната група (ОГ) се подпомага чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 на Португалия. Той започва на 01.08.2018 г. и ще приключи на 31.12.2021 г., а бюджетът е в размер на 234 208 €. Лице за контакт с ОГ: Ricardo Teixeira; e-mail: ricardo.teixeira@terraprima.pt

В България до 17 януари 2020 г. е отворена процедурата по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020. В публикуваното ТУК Резюме на процедурата по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 можете да намерите основна информация за възможностите, които Програмата предоставя за подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ).

 

Решаван практически проблем: Намиране на ускорен, систематичен метод за дистанционно проучване, който фермерите могат да използват за икономически ефективен анализ на органичните вещества в почвата.

Партньори в ОГ са Terraprima – Serviços Ambientais, Sociedade Unipessoal Lda. (ръководител) + 10 други (7 фермери).

Цел на проекта на GO Solo е да намери ускорен и евтин метод за картографиране на почвен органичен въглерод (ПОВ) и оценка на улавянето на въглерод в засетите биоразнообразни пасища. Методът ще използва спектроскопия с видима светлина и близо до инфрачервения спектър (VNIR), използвайки полеви сензори и сателитни данни.

Основни дейности в проекта на ОГ: По проекта ще се извърши събиране на данни в седем ферми в Португалия между 2018-2021 г. Ще се вземат проби от почвата на всеки земеделски парцел (~ 25 хектара на стопанство). Точките за пробовземане ще се определят на база измервания на електро проводимостта. Пробите ще се вземат с помощта на механично оборудване. ПОВ в пробите ще се определя конвенционално, чрез лабораторен анализ, както и с помощта на NIR спектроскопия. Резултатите ще бъдат съпоставени със сателитни данни. Чрез посещения на място ще се характеризира управлението на пасищата и ще се определи неговата роля за измерванията на ПОВ.

Очаквани резултати:

 1. ПОВ карти с висока резолюция за седем първоначални ферми в продължение на пет години, включително подробен геопространствен анализ.
 2. Оценка на ефектите от управлението на пасищата върху натрупването на ПОВ.
 3. Прогноза за улавяне на въглерод в първоначалните стопанства и екстраполация на данните за потенциални нови пасищни площи.
 4. Нормализиран метод за VNIR оценка на ПОВ.

Постигнати резултати / Първи уроци: GO Solo изисква широко партньорство между фермери и изследователски/публични институции, квалифицирани в технологиите, управлението на селското стопанство и измерването на ПОВ. Мрежата от фермери осигурява включването на различни стратегии за управление на засетите пасищни площи. През първата година стартира вземането на проби от почвата и бяха определени основните експериментални протоколи. Хетерогенността на тази група от фермери гарантира, че резултатите от проекта ще бъдат полезни и за други пасищни площи в Португалия.

Кой ще има полза от проекта? Фермерите ще могат да оптимизират управлението за увеличаване на ПОВ, а създателите на политики ще оценят по-добре улавянето на въглерод.

Фокус група на ЕПИ-АГРИ на тема „Паша за въглерод“

Контекст

Потенциалът на тревните площи като резервоар на въглерод (C) в Европа е голям, а пасищните системи са важни за съхраняването на C. Не е ясно до каква степен различните пасищни системи могат да допринесат за секвестрацията (улавянето) на C. Експертите, споделящи знания и опит от различни дисциплини относно връзката между пашата и почвения С, направиха опит да идентифицират начини за увеличаване на съдържанието на почвен С в пасищните системи. Фокус групата на ЕПИ-АГРИ „Паша за въглерод“  търси отговор на въпроса „Как да увеличим съдържанието на въглерод в почвата в пасищните системи?“

Ключови въпроси, разгледани от Фокус групата

По принцип има нетна секвестрация на С в рамките на пасищните системи, но в смесената система за паша/косене има по-малко секвестиране на С, отколкото при чистата паша. Ключово предизвикателство пред постигането на устойчивите пасищни системи за животновъдство: намиране на оптималния тип управление, което да комбинира животновъдството с предоставянето на други екосистемни услуги като C секвестрация.

Оптималното управление на пашата трябва да се съсредоточи върху:

 • допълнителна секвестрация на C (където е възможно);
 • запазване на текущите запаси от С.

Идентифицирани пропуски в знанията:

 • най-добрият начин за управление на C в пасищните системи в различните среди на Европа днес и в бъдеще с оглед на изменението на климата;
 •  механизмите, които стоят зад практиките и решенията.

Основни констатации на Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:  Фокус групата на EПИ- АГРИ препоръча да се постави акцент върху факторите за успех и неуспех при повишаването на съдържанието на почвен С в пасищните системи:

 • Подобряване на разбирането за стратегиите за насърчаване на по-добро управление на почвен С в пасищните площи;
 • Предоставяне на насоки за добро управление на пашата: образование/ разпространение на знания;
 • Разработване на стимули за насърчаване на внедряването на добри и подходящи пасищни системи;
 •  Установяване на схеми за мониторинг на съхранението на C.

Идеи за оперативни групи от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

 • Разработване на бързи, евтини и лесни за прилагане техники за мониторинг, които помагат на фермерите и консултантите при вземането на управленски решения за подобряване на секвестрацията на C и позволяват нивото на фермата да бъде свързано с нивото на ландшафта с оглед оценка на устойчивостта;
 • Търсене на оптимален избор на (местни) смеси от семена за поддържане на секвестрацията на C, фиксиране на N, устойчивост на екстремни метеорологични събития, устойчивост на видовете и т.н., в  конкретни региони;
 • Максимизиране на потенциала на смесените горски/тревни системи (агро-лесовъдни/горско-полски) за секвестрация на C;
 • Увеличаване на производството на растения и животни, качеството на почвата и биоразнообразието чрез преобразуване на традиционното управление в алтернативно/консервационно управление.

Потребности от изследвания от практиката, установени от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

 • Разбиране на връзките между секвестрацията на C/органична материя и други екосистемни услуги и разработване на стабилни показатели за наблюдение на различните екосистемни услуги едновременно в различните региони в Европа;
 • Идентифициране на специфични за региона видове и смеси за паша, определяне на въздействието на пашата върху производителността и устойчивостта на смесите и идентифициране на най-добрите смеси за поддържане или увеличаване на въглерода в почвата;
 • Холистичен подход: Идентифициране на компромиси и синергии между секвестрацията на C и други екосистемни услуги и идентифициране на най-добрите практики на управление на пашата с цел оптимизиране на екосистемните услуги за местните условия;
 • Оценка на ефективността на стимулите за дългосрочна секвестрация на С.

Всички констатации от Фокус групата, както и допълнителни идеи за Оперативни групи и потребности от изследвания, са налични в окончателния доклад на уебсайта на EПИ-АГРИ: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!