Френска оперативна група „Съюз в животновъдството за здраве“ (UniFilAnim Santé)

 

Проектът на ОГ се подпомага чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на регион Пеѝ дьо ла Лоа̀р, Франция. Той започва на 01.01.2018 г. и приключва на 31.12.2021 г., а бюджетът е в размер на 946 487 €. Лице за контакт с ОГ: Philippe Roussel (Institut de l’Élevage); e-mail: philippe.roussel@idele.fr.

В България до 17 януари 2020 г. е отворена процедурата по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020. В публикуваното ТУК Резюме на процедурата по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 можете да намерите основна информация за възможностите, които Програмата предоставя за подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ).

 

Решаван от Оператвината група (ОГ) практически проблем: Помощ на фермерите да наблюдават здравето на животните и да изпробват алтернативни практики за добро здраве на животните

Партньори в ОГ са Institut de l’Elevage, ITAVI, ITEIPMAI, IFIP, CRAPDL, CAB Pays de Loire, ESA, INRA-ONIRIS, Експериментални ферми Thorigné d’Anjou и Trinottières, FRGTV.

Цел на проекта: Целта е да се помогне на фермерите да адаптират своите практики в здравеопазването на животните със системни и превантивни действия. Основните цели са системи за хранене с особен акцент върху физиологичния баланс на животното. Проектът се занимава с различни системи за отглеждане на животни (млечни крави, говеда, свине, птици, овце, кози) и ще търси синергии в подходите към здравеопазването, независимо от специфичните технически аспекти на отделните видове. Проектът ще използва по-ясен превантивен подход към здравеопазването на животните, като цели да предотврати здравните проблеми, а не да лекува болести.

Основни дейности в проекта на ОГ:

 • РП1: Проектът обединява голям консорциум от изследователи, консултанти, фермери и учители. Представители на ферми за отглеждане на различни видове животни споделят и се вдъхновяват от практиките на колегите си и изграждат съвместно системен подход за мониторинг на здравето на животните в стопанствата на Западна Франция.
 • РП 2: Оперативни групи за изпитване, валидиране и разпространение на нови практики за хранене и здраве, с интензивно участие на фермери.
 • РП 2.1: Кефир в отглеждането на свине, крави и птици.
 • РП 2.2: Ароматни растения в пашата за овце и птици.
 • РП 2.3: Локално снабдена антиоксидантна фуражна добавка в млекопроизводството. РП 2.4: Хранителни практики за майките и новородените в говедовъдството и свиневъдството.

Очаквани резултати: РП1: съвместно разработване на споделен подход към здравето на животните между фермерите и заинтересованите страни (консултанти, ветеринарни лекари), с оглед на целите на фермерите и практиките на полето. РП2: данни за техническа осъществимост, както и очаквани здравни резултати за тестваните практики.

Постигнати резултати / Първи уроци: РП1 стартира анализ на инструментите и методите, използвани понастоящем на ниво ферма от фермерите и от консултантите, включително ветеринарните лекари. Резултатите показват широк спектър от инструменти и методи (129 идентифицирани инструменти) и голямо разнообразие в целите на тези инструменти. Следваща стъпка: Фокус групи за фермерите за идентифициране на практики за мониторинг на здравето, за разбиране на нуждите на фермерите и за анализ на адекватността на съществуващите инструменти. Първите фокусни групи (при птицевъдството) показват, че фермерите събират данни, но рядко използват резултатите за мониторинг на здравето, а по-скоро разчитат на консултантите за стратегически избор на здравни практики. В РП2 бяха стартирани полеви изпитвания през 2018 г. и в момента все още са в ход.

Кой ще има полза от проекта? Земеделските производители и заинтересованите страни са цел на проекта. Те се нуждаят от инструменти за мониторинг, анализ и изясняване на глобалната картина на настоящите и потенциалните здравни практики и процеса на вземане на решения от фермерите. Те се нуждаят и от конкретна информация за здравословното състояние на отделните животни и стадото, и от прости показатели за оценка на ефективността на здравните практики на фермерите.

 

Фокус група на ЕПИ-АГРИ на тема „Генетични ресурси — модели за сътрудничество“

 

Фокус групата на ЕПИ-АГРИ „Генетични ресурси — модели за сътрудничество“ търси отговор на въпросите „Кои са пречките, ограничаващи сътрудничеството между различните видове заинтересовани страни? По какъв начин може да се насърчи сътрудничеството между тях?“

Фокус групата на ЕПИ-АГРИ за генетичните ресурси обедини 20 експерти, чиято задача беше да разгледат пречките, ограничаващи сътрудничеството между европейските земеделски стопани, селекционерите, научните изследователи и консултантите в областта на съхранението и използването на генетични ресурси в селското стопанство. Експертите анализираха различни видове успешни споразумения за сътрудничество, които се прилагат понастоящем, и предложиха нови начини за мотивиране на заинтересованите страни от публичния и частния сектор да участват в съвместни дейности. Другата цел на фокус групата беше да набележи начини за насърчаване на употребата на адаптирани към местните условия и недостатъчно използвани култури, сортове и породи. Във връзка с това бяха отправени предложения, отнасящи се до:

 • начини за разширяване на генетичната основа, която се използва при селекцията на растенията и животните;
 • стимули за разработване на сортове и породи, които са особено адаптирани към социалните, икономическите и екологичните условия.

Идеи за оперативни групи от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

 • развитие на сътрудничеството между различните участници във веригата за създаване на стойност, като се използват примери от бизнеса и примери за постигнати успехи;
 • осигуряване на стимули за разработването на по-добре приспособени култури и породи чрез сътрудничество между съхранението ex situ на генетични ресурси и управлението в стопанствата; произвеждане на сортове, които са устойчиви, ефективни по отношение на ресурсите и издръжливи на бъдещи изменения на климата;
 • предоставяне на качествени и здравословни храни на достъпни цени; по-добър достъп до местни продукти; улесняване на взаимодействието между животинските и растителните генетични ресурси на местно равнище;
 • иновативни технологии за селекциониране на достъпни цени.

Потребности от научни изследвания, установени от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

В областта на животинските генетични ресурси:

 • оценка на риска от т. нар. „генно пренареждане“ на уникалните характерни свойства на традиционните породи и сортове;
 • методи/инструменти, с които се насърчава регистрирането на родословието на традиционните породи и се подобряват системите за управление при липса на родословие;
 • идентифициране на гените, които допринасят за устойчивостта и за способността за адаптиране към местните условия;
 • оптимизиране на геномните програми;
 • интердисциплинарни инициативи, които съчетават характеризирането и укрепването на генетичния ресурс с развитието на бизнеса и предлагането на пазара (включително проучване на новите нагласи и нужди на потребителите) и устойчивостта на местните породи;
 • социално-икономически аспекти, обуславящи възможностите за продуктови иновации и продуктова диференциация.

В областта на растителните генетични ресурси:

 • оптимизиране на колекциите ex-situ и на стратегиите за съхранение in situ; създаване на по-добри връзки между съхранението ex-situ и in-situ;
 • съгласувани програми за научни изследвания, получаване на геномни данни относно добавени колекции и свързване на последователни данни с генетична и геномна информация;
 • предварително селекциониране; идентифициране и оценка на зародишната плазма във връзка с адаптивните характерни свойства при популациите от диви родственици на културните растения, особено във връзка с устойчивостта на болести, суша и адаптивност към изменението на климата;
 • изследване на взаимодействията между растежа на културите и добива, по-добро разбиране на случващото се в ризосферата, основни функции и пластичност, репродуктивни проблеми при стрес, дълготрайни епигенетични последствия и т.н.;
 • наблюдение на промените в генетичното разнообразие във времето;
 • предаване на знания по веригата за създаване на стойност в сектора на хранително-вкусовата промишленост;
 • създаване на обща европейска мрежа за стабилност на добивите, обхващаща земеделски стопани и научни изследователи.

Всички констатации от Фокус групата, както и допълнителни идеи за Оперативни групи и потребности от изследвания, са налични в окончателния доклад на уебсайта на EПИ-АГРИ: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip_genetic_resources_final_report.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!