Оперативна група от Италия „Агроекологична покривка – покривни култури за увеличаване на органичните вещества в почвата и намаляване на плевелите“ (Cover Agroecologiche – Colture di copertura per l’incremento della sostanza organica del suolo e il contenimento delle malerbe)

Проектът на ОГ се подпомага чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на регион Емилия- Романя, Италия. Той започва на 01.01.2016 г. и приключва на 01.01.2019 г., а бюджетът е в размер на 166 146 €. Лице за контакт с ОГ: Paolo Mantovi; e-mail: p.mantovi@crpa.it.

В България до 17 януари 2020 г. е отворена процедурата по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020. В публикуваното ТУК Резюме на процедурата по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 можете да намерите основна информация за възможностите, които Програмата предоставя за подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ).

 

Решаван от Оператвината група (ОГ) практически проблем: Решение на проблемите със значителното намаляване на органичните вещества в почвата и зачестилата поява на плевели чрез агроекологичен подход.

Партньори в ОГ са Фондация CRPA Studi Ricerche, CRPA SpA, Католически университет Sacro Cuore, Университета в Парма – изследователски институти. Ферма Ciato, Caussade Semences (международна компания за семена), EmmeEmme.

Цел на проекта е разработване на иновативни консервационни системи за обработка на почвата в стопанства по долината на река По чрез използването на покривни култури. Прилагането на покривни култури трябва да позволи извличане на ползите от принципите на агроекологията, за да се получи широк спектър от агрономически и екологични ползи. Пролетно-летните култури се отглеждат за продуктивни цели и се редуват с есенно-зимни покривни култури, които се оставят на почвената повърхност (не се прибират). Освен това  се оценяват ефектите върху качеството на почвата (органични вещества, структурна стабилност, земни червеи и микро-членестоноги, динамика на азота и др.), икономическата устойчивост и въглеродния отпечатък.

Основни дейности в проекта на ОГ:

 • Селекция на различни покривни култури (също и смеси от семена).
 • Отглеждане на покривни култури и контрол върху тяхното развитие и отстраняване. Отглеждане на царевица и соя като основни култури, редуващи се с покривните култури.
 • Оценка на добивите на основните култури и техните качествени характеристики. Оценка на въздействието на покривните култури върху качеството на почвата.
 • Оценка на икономическата и екологичната устойчивост (въглероден отпечатък) на предлаганите иновативни системи.
 • Обучителни дейности, техническо, научно и дидактическо разпространение, също и чрез мрежата на ЕПИ- АГРИ.

Очаквани резултати:

 1. Обръщане на тенденцията за намаляване на почвените органични вещества и за увеличаване на плевелите.
 2. Установяване на най-подходящите покривни култури с оглед на почвените и климатични условия на региона Емилия-Романя и на най-добрите методи за управление на агрономията.
 3. Оценка на агрономичните ефекти, на екологичната и икономическата устойчивост на иновативните селскостопански практики с цел насърчаване на съзнателния им трансфер към стопанствата.

Постигнати резултати / Първи уроци: Отглеждането на пролетно-летни култури като царевица и соя, редуващи се с есенно-зимни покривни култури, изглежда възможно, макар и с някои технически затруднения, свързани по-специално с унищожаването на покривните култури и безорната сеитба. Получените през първите две години добиви бяха сходни със средните за района за същите култури. Като цяло качеството на почвата изглежда се увеличава от година на година. Едновременното смесено отглеждане на различни видове в тревна смес може да увеличи максимално положителните ефекти от покривните култури с допълващи характеристики.

Кой ще има полза от проекта? На първо място земеделските производители, които са в етап на преход от конвенционално земеделие към консервационна оран или които планират да го направят. Но също и изследователи и техници, които работят по агроекологичните теми за преход. „Предлаганите агрономически подходи са абсолютно „пионерски“ за нашата среда, докато в други европейски страни (като Франция например) системите за отглеждане, които се основават на принципите на агроекологията, стават все по-широко разпространени.“

Фокус група на ЕПИ-АГРИ на тема: Съдържание на органични вещества в почвата в средиземноморските региони

Контекст: Почвените органични вещества (ПОВ) играят редица ключови роли в сухоземните екосистеми и агроекосистемите, свързани с трите компонента на качеството и плодородието на почвата. Има ясни индикации за спад на съдържанието на ПОВ в много почви вследствие на безпрецедентния подем на селското стопанство през 20-ти век, а средиземноморските региони на Европа са със значително по-ниски стойности на ПОВ сравнение с останалите региони. Фокус групата на ЕПИ-АГРИ „Съдържание на органични вещества в почвата в средиземноморските региони“ търси отговори на въпросите:

 • Как можем да подобрим съдържанието на органични вещества в почвата в средиземноморския регион по рентабилен начин?
 • Какви нови решения могат да се намерят за осигуряване на функционалността на почвата и почвеното плодородие?

Ключови въпроси, разгледани от Фокус групата: Групата започна с цялостно проучване на техники за увеличаване на съдържанието на ПОВ и/или осигуряване на почвената функционалност и плодородие, анализирайки техните плюсове и минуси, разделяйки ги в пет групи практики:

 • оптимизирано използване на ресурсите от органичен въглерод;
 • оптимизирано управление на почвата;
 • оптимизиран подбор и управление на културите;
 • възможна употреба на био-ефектори и микробни инокуланти;
 • разработване на инструменти за правилна оценка на съдържанието на ПОВ и качеството на почвата, със специален акцент върху биологичния ѝ компонент.

Основни констатации на Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:  Във всички горепосочени теми беше подчертано, че има всеобхватна необходимост от:

 • по-добро определяне на адекватни показатели и референтни стойности;
 • подобряване на споделянето и разпространението на знания, включително обучение за функциите на почвените органична вещества и почвената биота;
 • разработване на системен подход и дългосрочна оценка, а не единични, прости технически решения („рецепти“) с краткосрочна ефективност.

Идеи за оперативни групи от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

 • Диагностична процедура и препоръки за управление на ПОВ;
 • Оптимизиране на използването на торове и пестициди в консервационното земеделие;
 • Органични ресурси от системи за отглеждане на дървесни видове;
 • Сравнителен анализ на ПОВ;
 • Въвеждане на консервационно земеделие в системите за биологично земеделие;
 • Производство на биомаса: биоенергийни култури и съдържание на ПОВ.

Потребности от изследвания от практиката, установени от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

 • Оценка на дългосрочните икономически ползи от подобряването на ПОВ.
 • Подбор/размножаване на култури и генотипове, съчетаващи увеличено производство на остатъчни вещества (за увеличаване на ПОВ) и доходи (за увеличаване на добива и/или качеството на културите).
 • Създаване на агрономически референтни стойности за приложение на оборски тор в средиземноморското земеделие.
 • Определяне на стандарти за качество на оборския тор.
 • Дефиниране на референтни стойности за ПОВ, свързани с типовете и функциите на почвата.
 • Изготвяне на стандарти и бази данни за анализ на органичния въглерод.

Всички констатации от Фокус групата, както и допълнителни идеи за Оперативни групи и потребности от изследвания, са налични в окончателния доклад на уебсайта на EПИ-АГРИ: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!