Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 публикува актуализирина Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 (ИГРП) за календарната 2022 г*.

Съгласно актуализираната ИГРП 2022 до края на настоящата година се очаква да стартират приеми по следните подмерки на удължената с 2 години ПРСР 2014-2020:

  1. Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“- в периода октомври- ноември, общ бюджет от 12.1 млн. евро, максимален размер на БФП за проект е 25 хил. евро👉Скоро тръгва прием за млади фермери по подмярка 6.1 на ПРСР. В ход е обществено обсъждане на насоките за кандидатстване!
  2. Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – в периода септември- октомври, с общ бюджет от 29 млн. евро, с минимален размер на допустимите раходи- 10 хил. евро и максимален – до 400 хил. евро, максимален % на съфинансиране 50 %. Допустими бенефициенти- земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
  3. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ – в периода септември- октомври, с бюджет: в зависимост от остатъчния бюджет след приключване обработката на проектните предложения, постъпили в периодите на прием по подмерки 16.1 и 16.4, но не повече от 4 млн. евро; 500 хил. евро е максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата; максимален % на съфинансиране 50 %. Допустими кандидати- организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите.

👉Запознайте се с 👉Актуализирана ИГРП 2022

 

Към настоящия момент са отворени приеми по следните 2 подмерки на ПРСР 2014-2020:

В сайта на Единната информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 можете да откриете отворените процедури на МИГ към различните европейски програми.

През 2022 г. са реализирани 8 приема по следните 7 подмерки на ПРСР 2014-2020:

Какво ново предстои по ПРСР 2014-2020?

На 11 ноември Комитетът за наблюдение на ПРСР 2014-2020 ще гласува новата извънредна мярка 22, промени в мярка 7 и актуализиране на Финансовия план на програмата

Източник: МЗм; https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/

Приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. не се включват в ИГРП за 2022 г., тъй като приемът на заявления мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, а приемът по мярка 14- по реда на Наредба № 4 от 8 август 2017 г., а редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за цитираните 5 компенсаторни мерки на ПРСР.

*Публикацията е актуализирана на 31.10.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!