До 13 ноември е приемът по подмярка COVID 3 на ПРСР 2014-2020. ВИЖТЕ Резюме!

ЗАЯВЛЕНИЕ за подпомагане/ЗАЯВКА за плащане заедно с изискуемите документи по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3” от ПРСР 2014-2020 (т.нар. подмярка „COVID 3“) се  подават в Областните дирекции на ДФЗ (ОД на ДФЗ) по местонахождение на предприятието ИЛИ по адрес на седалище на юридическото лице.

26 октомври- 6 ноември 2020: Прием по новата Национална програма по пчеларство за 2021 година

 1. По мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“
 2. По мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“
 3. По мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство
 4. По мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“
 5. По мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“
 6. По мярка E „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“

Документи по мерките от предстоящия прием ще се приемат в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. От пресслужбата на ДФЗ уверяват кандидатите, че „административният капацитет на ДФЗ ще бъде задействан на пълни обороти за разглеждане и одобряване на заявленията на кандидатите“.

До 16 ноември е отварен втори прием по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

От 26 октомври до 16 ноември 2020 г.  (ДФЗ удължи срока от 10.11 на 16.11 поради пандемията) се отваря втори прием по схемата de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза. Предвиденият допълнителен бюджет е 3 790 000 лв. Средствата ще бъдат изплатени до 21 декември. Указанията за държавната помощ са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

 

До 16 ноември 2020 г. е отворен втори прием по de minimis за стопаните, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки

Допълнителният прием е във връзка с отправените искания от животновъди и браншови организации за предоставяне на възможност за финансиране на стопаните, които не са успели да кандидатстват по първия прием. Предвиденият допълнителен бюджет е 2 660 000 лв. Крайният срок за изплащане на помощта е 10 декември. Подпомогнати ще бъдат земеделски стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни или по преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020, които не са получили подпомагане на предходния прием по de minimis за животновъди. Крайният срок беше удължен от ДФЗ поради пандемията (от 06.11 на 16.11).

До 17* ноември е усължен приемът по схемата за хуманно отношение към свинете за 2020 година

Крайният срок за подаване на  заявления за помощи по схемата за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете в ОД на ДФЗ беше удължен от ДФЗ поради пандемията.

До 25* ноември е удължен приемът за животновъди и картофопроизводители по държавната помощ за осигуряване на ликвидност задари COVID 19

ОД на ДФЗ приемат заявления от 8 октомври до 10 ноември по схема на държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“. Подпомогнето е насочено към земеделски производители – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от ДФЗ в периода 2008-2012 г. и са в невъзможност да ги погасят в условията на пандемията от COVID 19. Допустими за подпомагане са общо 1 882 земеделски стопани, от които 1 798 животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и 84 картофопроизводители.

Подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства, покриващи част от главницата и лихвите, дължими по тези заеми. Размерът на помощта за един стопанин е до 100 000 евро, а срокът за прилагане на помощта е до 31 декември 2020 г.

До 25 ноември отворен прием по de minimis за реализация на българско говеждо месо

До 25 ноември 2020 г. е отворен прием по схемата de minimis на животновъди за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“. Бюджетът на помощта е 1,5 млн. лева, размерът на подпомагането е до 150 лв. на заклано говедо.Средствата ще бъдат изплатени до 13 декември. Необходимо е продадените и заклани животни да бъдат на възраст от 12 месеца включително до навършване на 24 месеца. Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г. Указанията по схемата са публикувани на официалния сайт на ДФЗ.

 

До 18 ноември ДФЗ приема заявления за компенсиране на пропаднали площи

В периода от 2 ноември до 18 ноември 2020 г. е отворен прием на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични, настъпили през 2020 г. Документи се подават в ОД на ДФЗ, средствата ще бъдат изплатени до 18 декември, а утвърденият финансов ресурс по схемата е 4,7 млн. лева.

На подпомагане подлежат земеделските стопани, които притежават констативни протоколи за 100 % унищожени площи със земеделски култури, в следствие на суша, измръзване, слана, градушка и други климатични събития. С държавната помощ ще се компенсират до 80% от производителните разходи за отглеждане фуражни и технически култури, плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури през изминалата стопанска година. Обезщетението за зърнено-житни и зърнено-бобови култури е до 20%. Земеделски производители, които не са застраховали площите си, ще разчитат на 50% от полагащата се помощ за съответната култура. Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

До 10 ноември стопаните заявяват помощ за зимни пръскания, до 26* ноември е отчитането

Поради пандемията ДФЗ удължи крайният срок за подаване на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат през есента – в периода на масов листопад. Новият срок за отчитане на дейностите е до 26* ноември. Финансовата подкрепа е в размер до 100 лева на хектар с ДДС. Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

 

От 27 ноември до 26 февруари 2021 г. е приемът на заявления за отсрочване на отпуснати от ДФЗ креди на животновъди през периода 2008 – 2012

От 27 ноември 2020 до 26 февруари 2021 г. в ОД на ДФЗ ще се приемат заявления за разсрочване кредитите, отпуснати от ДФЗ на животновъди през периода 2008 – 2012 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 2 %. Отсрочват се дължимите задължения към 27.11.2020 г. :

 • главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2021 г.
 • главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2021 г.
 • главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2021 г.

От възможността могат да се възползват само кредитополучатели, които са подали заявление по схема за държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“, за погасяване на кредити до 100 000 евро, като отсрочването е за остатъка от непогасеното задължение. Отсрочване на дължимите заеми могат да поискат само фермери, които през стопанската 2019-2020 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът (птицевъдство, свиневъдство, животновъдство-едър и дребен рогат добитък). Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животните, които не подлежат на идентификация – писмо от официален ветеринарен лекар.

До 15 януари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 за агроиновации на оперативни групи по ЕПИ

Подпомагането по процедурата е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, посочени в член 56 на Регламент (ЕС) № 1305/2013.

За подпомагане по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014 – 2020 могат да кандидатстват оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Проектните предложения по процедурата се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

До 1 февруари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020, подкрепяща къси вериги и местни пазари*

Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 осигурява подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки и местните пазари, както и за популяризиране на дейностите в местен контекст, свързани с развитието на къси вериги за доставки и местни пазари. Подмярката подкрепя популяризиране на дейностите, когато това се отнася до въпросната верига за къси доставки или местния пазар в цялост, а не за ограничен брой отделни продукти, предлагани от нея. Безвъзмездна финансова помощ (БФП) се предоставя за колективни проекти за сътрудничество.

По подмярка 16. 4 се подпомагат организации, които изпълняват колективни проекти и се определят за нуждите на подмярката като Обединение за къса верига на доставки или Обединение за местен пазар. Кандидатите трябва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон. За целите на подмярката се определят като „Обединение за къса верига на доставки”, като се добавя и конкретно име или  „Обединение за местен пазар”, като се добавя и конкретно име, с цел лесно идентифициране на бенефициента при дейностите за популяризиране. Юридическите лица, участващи в обединенията, както и обединенията трябва да отговарят на определението за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малки и средни предприятия. Задължително е поне двама участника да си сътрудничат в обединението за къса верига на доставки или в обединението за местен пазар, задължително е участието на земеделски стопанин. Участниците земеделски стопани и предприятия в областта на преработка на храни трябва да произвеждат продуктите, с които участват в обединението!

Проектните предложения по процедурата се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

До 2 февруари 2021 г. е отворен прием по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020 в частта на малките пилотни проекти на МИГ*

Целите на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020, в частта на малките пилотни проекти e осигуряване на подкрепа за: популяризиране на подхода ВОМР; популяризиране на местната идентичност; популяризиране на МИГ, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР; запазване на МИГ като действащи субекти на съответните територии; подкрепа на иновативни практики.

Допустими за финансиране дейности са: 1/ Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност; 2/Придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност; 3/ Въвеждане на иновативни за местната общност практики. Допустими за подпомагане по процедурата са местни инициативни групи (МИГ), които са кандидатствали за одобрение в срока за обявата по реда на Насоките за определяне на условията за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.001 (втори прием), но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.

Проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/

69 са отворените процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

Общо 69 са отворените процедури на МИГ в страната, от които:

 • 46 са по ПРСР 2014-2020
 • 16 са по ОПРЧР 2014-2020
 • 3 са ОПНОИР 2014-2020
 • 4 са по ОПОС 2014-2020.

До 30 октомври биопроизводители с ангажимент от 2016 по мярка 11 трябва да имат биосертифакт, който да представят пред ДФЗ до 30 ноември 2020

Земеделските стопани, които са поели ангажимент през Кампания 2016 г. по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020  трябва до 30 ноември 2020 г. да предоставят пред ДФЗ – РА сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство. В документите трябва да е налична информация, доказваща състоянието на парцелите, за които земеделските стопани са поели ангажимент, както и добитата на тях продукция през годината на издаването им.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Публикацията е актуализирана на 03.11.2020 г., 10.11.2020 г. и 19.11.2020 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!