Запознайте се с публикуваните на 24 юни 2021 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)👉Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Публикуваните на 24.06.2021 г. разяснения на УО съдържат отговори на общо 110 запитвания, изпратени в периода 20.04- 17.05.2021 г.

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

30 септември 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

Питайте УО на ПРСР за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Източник: https://eumis2020.government.bg; МЗХГ

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!