Запознайте се с публикуваните от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)👉Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

 

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

30 септември 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

👉 Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор BG06RDNP001-4.00 по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Питайте УО на ПРСР за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

 

Източник: https://eumis2020.government.bg; МЗХГ

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 675 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!