За разлика от биоенергията и биогоривата, повечето вериги за доставка на биомаса за био-базирани продукти и процеси понастоящем не се възползват от структурирани мрежи. Селскостопанският бизнес, участващ в производството на биомаса, обикновено има двустранни отношения с техния индустриален партньор, което може да възпрепятства икономическото развитие и на двата сектора. Тематичната мрежа ENABLING, финансирана по програма „Хоризонт 2020“ на ЕС, работи върху развитието на нови, структурирани  и иновативни подходи за подобряване на веригите на стойност от биомаса до био-базирани продукти и процеси.  

ENABLING е инициатива на 16 партньори в 13 държави от ЕС и извън ЕС, имаща за цел да създаде подходящи условия за развитието на ефективна верига от стойности на био-базирани продукти и процеси. Проектът подкрепя споделянето на най-добри практики и иновативни начини за осигуряване на биомаса за индустрията, базирана на биологични ресурси, включително производство и предварителна обработка. ENABLING предлага инструменти и методологии, поддържащи сътрудничеството и трансфера на знания между практикуващите в сектора, чрез създаване на физически и виртуални пространства за споделяне на най-добри практики, посредничество в иновациите в биоикономиката и предоставяне на заинтересованите страни на обучение и насоки относно иновациите.

Проектът е с продължителност от 36 месеца и обединява водещи европейски научноизследователски / академични институции, лаборатории за анализ на биомаса, организации с нестопанска цел, индустриални асоциации в селското стопанство и биоикономиката, както и други видове заинтересовани страни, свързани с процесите на производство или трансформация на биомаса (доставчици на услуги, иновационни брокери, логистика и т.н.). Консорциумът ENABLING е добре балансиран по отношение на обширни знания за сектора на биомасата, силен опит в научноизследователската и развойна дейност, стратегическа роля в трансфера на знания и консолидиране на опита в изпълнението на европейски проекти и международно сътрудничество.

„Вярваме, че веригите за стойност на био-базирани продукти могат да засилят икономическия растеж, да подобрят доброто управление на природните ресурси и да допринесат положително за създаването на работни места в регионите и страните, където те могат да бъдат разположени.“, казва Карла де Каролис, от ITABIA, научен координатор на проект ENABLING.

Концепцията на ENABLING

 • да вдъхнови различни играчи във веригата на стойността на био-базирани продукти, за да изпробват нови възможности и подходи, чрез събиране, разпространение и използване на добрите практики в тази сфера от Европа  и извън нея.
 • ENABLING разработва „Biomass Matrix Tool“, за да помогне за оценка на потенциалната и налична биомаса и различни видове продукти на биологична основа. ENABLING предоставя коучинг услуга, достъпна чрез чрез уебсайта на проекта, за подпомагане на производителите на биомаса или на био-базираната индустрията, за да се възползват от новите (или може би по-добри „нови“?) най-добри практики.
 • ENABLING разработва иновационна платформа за посредничество „Biomass Trade Platform“ за търговия с остатъци от биомаса, продукти на биологична основа и услуги.
 • ENABLING разработва атлас за най-добри практики „Best Practices Atlas“, който ще бъде използван като интерактивен уеб-базиран инструмент, осигуряващ лесно намиране на информация за най-добрите практики, идентифицирани в рамките на проекта.

Иновационна платформа за посредничество „BiomassTradePlat“  на ENABLING

Платформата ще бъде хоствана като самостоятелен уебсайт с URL адрес http://www.biomass-trade.eu, който ще бъде свързан към съответните уебсайтове (напр. уебсайт ENABLING, уебсайтове на партньорите в ENABLING, ключови заинтересовани страни от био-базираната индустрия, клъстери за биоикономика и др.) Целите на BiomassTradePlatform са:

 • свързване на заинтересованите страни от целевите групи за обмен на продукти;
 • създаване на нови канали за разпространение на неизползвани до сега остатъци от биомаса;
 • подкрепа за разработването на нови вериги на стойността;
 • даване на възможност на заинтересованите потребители да търсят или предлагат продукти, процеси, технологии или услуги, важни за секторите на биоикономиката;
 • намиране на партньори и започване на устойчиво сътрудничество в техните региони (както и трансгранични мрежови дейности, когато е приложимо).

Целевите групи на платформата BiomassTrade:

 • фермерите като потенциални доставчици на биомаса;
 • индустрията, особено в сектора на био-базираните продукти;
 • представителите със знания и експертиза, които участват в иновационните услуги и трансфера на технологии.

Платформата BiomassTrade работи във всички страни, които участват в ENABLING (Германия, Великобритания, Норвегия, Чехия, България, Италия, Ирландия, Австрия, Израел, Белгия, Холандия, Гърция, Франция), използвайки съответните езици на посочените държави. На по-късен етап се предвижда платформата BiomassTrade да функционира за целия ЕС. Повече за платформата можете да научите от Брошура_Innovation Brokerage Platform

Атлас за най-добри практики „Best Practices Atlas“ на ENABLING

Атласът за най-добри практики на ENABLING е интерактивен уеб-базиран инструмент, осигуряващ лесно намиране на информация за най-добрите практики, идентифицирани в проекта. Атласът визуализира най-добрите практики, позиционирани на картата, и предоставя леснодостъпна информация за информиране на други заинтересовани страни. Примерите за най-добри практики се събират от всички партньори по проекта от отделни държави. Следователно има огромна необходимост от идентифициране, синтезиране, споделяне и представяне на добри практики в областта на управлението на доставката на биомаса и предоставяне на възможност за нови пътища за био-базираните продукти. ENABLING планира да идентифицира около 100 добри практики в цяла Европа и други части на света, които да популяризира. Повече за атласа за най-добри практики можете да научите от Брошура_The Best Practices Atlas

Партньори по проекта: Federunacoma (IT), TINADA SRL (IT), ITABIA – Italian Biomass Association (IT), INNOVATIESTEUNPUNT vzw (BE), VESTLANDSFORSKING (Norway), Celignis (IE), The European Centre for Renewable Energy (AT), The National Biomass Association (BGBIOM) (BG), Collison & Associates (GB), ZLTO (NL), Core Innovation (GR), Wirelessinfo (CZ), Migal (Israel), ACTIA (FR), Euknow (BE), EPC (DE).

Контакти: www.enabling-project.com; ръководител проект: Giorgia Noaro; e-mail: giorgia.noaro@unacoma.it

В интерактивния Атлас за най-добри практики можете да откриете и българска най-добра практика за производство на био торове от земеделското производство. Практиката стимулира взаимодействието между няколко оператори- земеделски производители [производители на растителна биомаса и животински тор], преработваща промишленост, специални логистични компании, община, местни и регионални организации /компании. Земеделските производители осигуряват силаж и животински тор за преработващата промишленост. За транспортиране и съхраняване на тези части се изисква специална логистика: те се съхраняват в стоманени резервоари и при контролирана температура. За управлението на опасните остатъци също са необходими подходящи логистични и складови съоръжения. Лицензирана компания събира оборския тор след договори между фирми и фермери. Общинските структури контролират качеството на въздуха и водата. Потребителите на био тор (8 договора с клиенти) купуват компост, а Националната електрическа компания изкупува произведената електроенергията. Посоченият най-важен фактор като двигател за реализацията на тази добра практика, е националното законодателство в областта на енергията от биомаса, който дава преференциални цени на електроенергията от биогаз. Вторият значим фактор е наличието на биомаса в региона и ниската цена на наличната биомаса.

Източник: www.enabling-project.com; https://ec.europa.eu/eip/agriculture

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!