Инсталациите за биогаз могат да произвеждат възобновяемо гориво и по-добри торове, като същевременно предлагат интересни бизнес възможности. В Швеция ЕЗФРСР помага на група фермери да планират и изградят инсталация за биогаз и по-късно да разширят капацитета си.

През 2009 г. 12 фермери от община Алвеста в шведската област Кроноберг започват да проучват възможността да превърнат генерираните от тях селскостопански отпадъци във възобновяема енергия. Благодарение на подкрепата от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) чрез финансирането от LEADER към шведската ПРСР 2007-2013 те правят проучване за възможната осъществимост на инсталация за биогаз. Резултатът от предварителното проучване води до конкретния проект за инасталация за биогаз. През 2013 г. земеделските производители създават компанията Alvesta Biogas, кандидатстват за финансиране на проекта и получават одобрение от Областната администрация. Подкрепата на ПРСР 2007- 2013 допринесе за създаването на компанията, изграждането на производствените мощности на инсталация за биогаз и на станция за гориво.

Първият биогаз е произведен в началото на 2015 г. Само след една година експлоатация Alvesta Biogas идентифицира няколко възможности за подобрения. Тъй като биогаз инсталацията е с един компресор, това означава, че когато се извършват работи по поддръжката на компресора, целият производствен процес трябва да спре. Наличието на един компресор също ограничава количеството тор, което може да бъде обработено. Освен това, технически проблеми с процесора могат да задържат цялото производство.

Нова цел и следваща подкрепа от ПРСР 2014-2020 чрез подмярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в създаване и развитие на неземеделски дейности“                                                                   

Успехът от реализирания проект дава увереност на фермерите от Alvesta Biogas, които си поставят нова цел да  увеличат производството на биогаз за превозни средства и да преработват по-големи количества тор. Благодарение на новото съфинансиране от ЕЗФРСР, през 2014-2020 г. Alvesta Biogas инсталира втори компресор в инсталацията за биогаз. Това увеличава и разнообразява дейността на инсталацията, която вече произвежда биогаз и биотор, преработкайки не само оборски тор, но и отпадъци от близката кланица и дестилерия на сиропи. Биогазът се продава на местната бензиностанция, на енергийната компания EON, която дистрибутира газа, на близкия град Вексьо за гориво, както и на 44-те обществени автобуса в града, работещи на биогаз. Част от биоторът се използва от фермерите, а друга се продава на други фермери.

Резултатът от сътрудничеството между 12 фермери

След инвестицията е нает техник на пълен работен ден. Още 7 души работят на смени по седмичен график и са на повикване в случай, че нещо се случи. Допълнително 100 000 кг. биогаз се произвеждат годишно благодарение на новия компресор. Инсталацията произвежда годишно общо 1,5 милиона кг. биогаз (около 4 500 кг дневно) като използва оборския тор от 1 500 крави, 2 300 телета и 1 900 прасета. Това количество биогаз замества около 2,2 милиона литра бензин.

Инсталацията преработва годишно около 150 т. субстрат (тор и отпадъци) и в резултат на анаеробния процес се произвежда „биотор“. Произведеният „биотор“ се използва не само от земеделските производители, които са част от проекта, но компанията продава годишно и около 15 000 m3 от „биотора“ на други фермери. „Биоторът“ не мирише толкова, колкото обикновеният тор, така че фермерите, чийто дом е в близост до обработваемите от тях ниви са по-малко засегнати от миризмата.

„За да успеетес такъв вид проект имате нужда от силно отдадени хора в групата и добри отношения на доверие. Всичките 12 земеделски производители, които бяха включени от самото начало, все още участват в групата на собствениците.”, казва Йоаким Гранефелт, говорител на Alvesta Biogas.

В бъдеще компанията цели да произвежда повече биогаз за превозни средства и планира да увеличи количеството преработен тор в завода, като ангажира повече фермери.

Пример за биоикономика и диверсификация в селските райони

Биогаз инсталацията е част от затворен цикъл. Торът и отпадъците от кланицата и дестилерията на сироп се внасят в инсталацията за биогаз, произвеждаща биогаз и „биотор“. По същество хранителните вещества, взети от фермата, в значителна степен се връщат отново в полетата.

Тези проекти на ЕЗФРСР засилиха сътрудничеството между земеделските производители от Алвеста, като им помогнаха да подобрят приноса на земеделието към околната среда и климата.Те помагат за диверсифициране на местната икономика, като същевременно увеличават конкурентоспособността на фермите, като намаляват разходите за закупуване на торове, които са заменени от „биотора“ (диджестат).

Информация за проекта

  • 2009- 2012 Предпроектно проучване: общ бюджет € 78 000; финансиране от ЕЗФРСР € 39 000; публично финансиране € 19 000; частно финансиране € 20 000;
  • 2015-2017 Разширяване на капацитета на инсталацията за биогаз: общ бюджет € 283 619; финансиране от ЕЗФРСР € 46 060; финансиране от централни/местни органи € 67 388; частно финансиране € 170 171;
  • лице за контакт: Йоаким Гранефелт, Alvesta Biogas jgranefelt@gmail.com
  • уебсайт на проекта: www.alvestabiogas.se

Повече информация вижте във видеоклипа 👇

Източник: https://enrd.ec.europa.eu;  https://ruralnet.bg/

Европейски пример как могат селските райони да се възползват от развитието на биоикономиката

Натоящият проект е включен в брошурата с проекти „БИОИКОНОМИКА“ на Европейската мрежа за развитие на селките райони (ЕМРСР), илюстрираща приносът на ЕЗФРС (Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони) в ускоряването на интегрирането на биоикономиката чрез подкрепата от Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) в Европа, което води до производство наустойчиви храни и фуражи, иновативни био-продукти, възобновяема енергия и други услуги. Брошурата с проекти на ЕЗФРСР включва проекти, които помагат за постигането на устойчива европейска биоикономика днес, а примерите са категоризирани в отделни сектори:

  • храни и фуражи
  • енергетика
  • продукти на биологична основа
  • околна среда.

ТУК можете да почерпите идеи и вдъхновение от преведаната на български брошура „БИОИКОНОМИКА“.

ПРСР 2014-2020 подпомага иновативните проекти на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ

ПРСР 2014-2020 предоставя подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!