България се нарежда на 26-о място от 27-те държави-членки на ЕС в индекса на Европейската комисия (ЕК) на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г.

Резултатът DESI на България нараства средно с 9% годишно през последните пет години. „Предвид позиционирането на България, този темп на растеж не е достатъчен, за да може страната да догони останалите страни-членки„, се посочва в доклада за страната ни.

Що се отнася до цифровизацията на предприятията, възприемането на цифрови технологии от малките и средни предприятия (МСП) достига почти наполовина от средното за ЕС. Само 6% от българските предприятия използват големи информационни масиви, 10% – услуги в облак и 3% изкуствен интелект (ИИ) в сравнение с целите на ЕС от 75% за всяка технология до 2030 г. С цел да подпомогне цифровизацията на предприятията, България използва европейски центрове за цифрови иновации.

Относно цифровите умения, в доклада ЕК констатира „въпреки положените в последно време поголеми усилия страната остава значително под средната стойност за ЕС от 45,7 с резултат от 32,6 . Делът на хората, притежаващи поне основни цифрови умения, както и на тези с цифрови умения над основните, е понисък от средния за ЕС, като във втория случай разликата е значителна (8% спрямо средната стойност за ЕС от 26%). Като се имат предвид амбициозните цели на ЕС за 80% от възрастните да имат поне основни цифрови умения до 2030 г., страната трябва да положи повече усилия, за да бъдат обхванати онези над две трети от нейното население без такива умения. Страната също така изостава спрямо дела на специалистите в областта на ИКТ от работната сила (3,5% спрямо 4,5% средно за ЕС). В България обаче делът на жените специалисти в тази област е висок.“.

В областта на Свързаността, България постига много добър резултат при покритието с Fibre to the premises coverage (85% от домакинствата спрямо 50% в ЕС). Цените са ниски, но цялостното усвояване на фиксиран и мобилен широколентов достъп до интернет остава ниско.

Graphic overview of Bulgaria in DESI showing a ranking of 26 and a score of 37.7

Според ЕК, за да преодолее слабостите в цифровата трансформация и достигне равнището на останалите страни-членки на ЕС, „в България са необходими дългосрочни, постоянни усилия на политическо и административно равнище, основаващи се на силните страни на страната с цел осъществяване на реформите и инвестициите в четирите измерения. Възможно е неотдавнашната политическа нестабилност да е повлияла значително на усилията в тази област.

Относно DESI

ЕК следи напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии и публикува годишни доклади за индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) от 2014 г. насам. Всяка година в докладите относно DESI се включват профили на отделните държави, които помагат на държавите членки да идентифицират области, в които са необходими приоритетни действия, както и тематични глави, в които се предоставя анализ на равнище ЕС в ключови области на цифровата политика. В индекса DESI се прави класация на държавите членки според тяхното равнище на цифровизация и се анализира техният относителен напредък през последните пет години, като се отчита отправната им точка.

Докладът относно DESI 2022 за България, както и на останалите държавите членки, са достъпни на адрес: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance.

Източник: https://digital-strategy.ec.europa.eu/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!