На 15.10.2021 г. България официално внесе Националния план за възстановяване и устойчивост (НПУВ) в ЕК. В компонент „Устойчиво селско стопанство“, който е част от стълб „Зелена България“ на НПУВ, са заложени следните реформи и/или инвестиции:

  • Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор“ (Реформа 1);
  • „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ (Инвестиция 1);
  • „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ (Инвестиция 2)

Повече за Инвестиция 1 и Инвестиция 2 от компонента можете да научите на 👉България официално внесе Националния план за възстановяване и устойчивост в ЕК. Какво ще подпомага компонент „Устойчиво селско стопанство“?

Относно Реформа 1, в НПВУ се почова, че „Основен елемент от актуализацията на стратегическата рамка е разработването на Национална програма за действие за принос към изпълнение на целите на Стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г., насочена към насърчаване на зелени инвестиции, устойчиво управление на природните ресурси (вода, почва, въздух), адаптиране към климатичните промени и смекчаване на последиците от тях. Програмата ще очертае рамка за управлението и опазването на околната среда и природните ресурси в областта на селското стопанство. Тя ще обхване комплекс от инструменти и дейности до 2030 г., свързани с изпълнение на конкретни цели и ангажименти.“

Програмата ще предвижда прилагане на мерки, свързани с:

  • изготвяне на анализ на възможностите за нисковъглеродно земеделие и по- ефективно използване на природните ресурси;
  • повишаване на информираността и знанията на земеделските производители за ползите и начините за въвеждане на екологични практики и решения, базирани на природата, възможности за прилагане на принципите на кръговата икономика;
  • инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, както и с въвеждане на иновативни производствени и цифрови технологии в работните процеси;
  • инвестиции в съоръжения и оборудване за преодоляване на последиците от климатичните промени за аграрния сектор и др.

Очаквани резултати за селското стопанство от изпълнението на реформата според НПВУ са:

  • подобрени практики за управление на природните ресурси;
  • нараснал брой земеделски стопани, които успешно са адаптирали своите стопанства за справяне с предизвикателствата на зеления и цифров преход, ограничаване на последиците от изменението на климата върху земеделското производство, нарастване на продукцията, произведена по биологичен начин.

Земеделските стопани ще бъдат информирани за ролята си в прехода към кръгова икономика (чрез регионалните структури и съветническата служба), както и за конкретни методи за преработка на отпадни суровини, намаляване на потреблението на вода и възможности за повторната им употреба„, се казва още в НПВУ.

Източник: www.nextgeneration.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

България официално внесе Националния план за възстановяване и устойчивост в ЕК. Какво ще подпомага компонент „Устойчиво селско стопанство“?

МЗХГ публикува проекти на новите директни плащания за периода 2023-2027, обсъдени на 14-то ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!