Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) информира, че обявеният за 3 август 2022 г. в гр. Плевен информационен семинар по подмерки 4.2, 7.2 и 19.3 на ПРСР 2014-2020 се ОТМЕНЯ!

Информационен семинар ще бъде проведен от ЗУ на НСМ в края на месец август и ще бъде свързан с възможностите за подпомагане на общините от селските райони, които предоставят стартиралите 4 процедури на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020.

ЗУ на НСМ ще информира своевременно за новите дата, място на провеждане и програма, които предстои да бъдат съгласувани с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПОКАНА за предстояща работна среща с научната общност и потенциални бенефициенти за представяне на новата подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020ПОКАНА към заинтересованите в областта на биопроизводството страни за обсъждане на проект на нов Национален план за биологично производство, 11 август в Бургас

ПОКАНА за обучение на МЗм на 12 август в Бургас относно новостите в биозаконодателството и преодоляването на често допусканите грешки при мярка 11 на ПРСР 2014-2020

ЗУ на НСМ организира в края на август информационен семинар по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!