Увеличаване на производителността на селскостопанската продукция чрез повишаване на ефективността и устойчивостта на използване на водата

PRO- PRODUCTION е словенска оперативна група (ОГ), която разработва и промотира система за подпомагане на решенията за напояване, за да увеличи производителността на използването на вода на ниво ферма.

„Трябва да се имат предвид ключови фактори за постигане на най-добри резултати при напояване: свойства на почвата, фаза на отглеждане на растения, съдържание на вода в почвата, прогноза за времето, време и количество на използваната вода… Неправилното напояване увеличава използването на вода, загубата на хранителни вещества, разходите и въздействието върху водните екосистеми”- казва Матяж Главан, научен изследовател по планиране на околната среда към Факултета по Биотехнологии на Университета в Любляна и координатор на ОГ.

Практическия проблем 

Матяж Главан обяснява, че „ниската селскостопанска производителност в Словения често е свързана с ниската ефективност на използването на вода за напояване“, с други думи, количеството вода, използвано за получаване на определен добив, е по-високо в сравнение с други страни с по-напреднал опит в напояването. Той продължава: „В момента фермерите нямат професионална технология и трябва да разчитат на собствената си оценка, когато напояват. Това често води до това, че фермерите прилагат твърде много вода или започват напояването твърде късно и с твърде малки количества. Това има отрицателно въздействие върху производителността (количество и качество) като цяло, тъй като намалява количеството на продаваемия продукт, а също така намалява пазарната стойност на реколтата (тъй като входящите разходи са високи). В резултат на това средните словенски фермери понастоящем не са достатъчно конкурентоспособни на пазара на храни.“

Въвеждане на система за подпомагане на решенията за напояване

PRO- PRODUCTION ще увеличи производителността при използването на вода на ниво стопанство чрез въвеждане на система за подпомагане на решенията за напояване. ОГ се ръководи от Университета в Любляна и включва Geological Survey на Словения, Института за изследване на хмел и пивоварство, Камарата на земеделието и горите Novo mesto, BO-MO Информационни системи, две агро-бизнес компании (Panvita и Evrosad) и четири семейни ферми. Консорциумът по проекта си сътрудничи и със Словената агенция по околна среда.

Иновативната ОГ първо ще определи основните свойства на почвата и растенията, които трябва да се вземат предвид при изчисляване на изискванията за напояване, след което тези знания ще бъдат използвани, за да адаптират, оптимизират и надградят съществуваща система за подпомагане на решения за напояване (IDSS) „SPON“, разработена по проект LIFE ViVaCCADAPT. Следователно системата ще анализира потребността на растенията от вода, капацитета на почвата да задържа вода, съдържанието на вода в почвата и евапотранспирацията в реално време, както и прогнозите за валежи. ОГ ще изпробва използването на системата IDSS в няколко различни производствени системи: производство на плодове (ябълки и череши), зърно (царевица), хмел, зеленчуци (домати, картофи, зеле) и грозде.

Лука Хонзак, разработчик на IDSS „SPON“ обяснява: „фермерите ще инсталират във фермите си система за мониторинг на съдържанието на вода в почвата в реално време (TDR сонди). Изискванията за напояване (mm вода на ден) ще бъдат предложени на ниво ферма въз основа на модел за петдневна прогноза на времето чрез IDSS „SPON“, който ще се управлява от Словенска агенция по околна среда.

Полезно и образователно средство

Използването на IDSS има за цел да улесни управлението на напояването във фермата и да подготви фермите да бъдат по-устойчиви, когато са изправени пред тежки климатични условия.

Марина Пинтар, професор по управление на земеползването към Факултета по Биотехнологии на Университета в Любляна и инициатор на проекта, казва: „Проектът PRO- PRODUCTION не само ще подобри техническото оборудване на фермите, но значително ще увеличи нивото на приложимите знания на земеделските стопани в областта на професионалното обосновано използване на вода за напояване.“ „В тестовите ферми, а по-късно и в други стопанства с разпространението на използването на IDSS „SPON “в Словения, се надяваме да намалим консумацията на вода за напояване, да предотвратим засушаването, да намалим използването на торове, да намалим емисиите на парникови газове, както и да повишим качеството и количеството на реколтата, да намалим производствените разходи и следователно да повишим конкурентоспособността на земеделските стопани в Словения. ”- продължава Марина.

„Съчетанието от леки песъчливи почви и повтарящата се лятна суша през последните две десетилетия ни принуди да инсталираме напоителни системи. Въпреки това, липсата на познания за напоителните техники, сроковете, състоянието на почвените води и нуждите на растенията означава, че трябва да насърчаваме дигитализацията и системите за подпомагане на решения, които ще ни позволят да отговорим на нуждите на растенията от напояване за оптимален растеж количество и качество на прибраната реколта “- казва Бощан Ференчак, технолог в агро-бизнес компания Panvita.

Споделяне с други

Създаването и поддържането на инфраструктура за измерване съдържанието на вода в почвата и трансфера на данни в IDSS „SPON“ ще се извърши в сътрудничество със Словенската агенция по околна среда и ще бъде прехвърлено към тях след тестване. Опитът с новия IDSS ще бъде разпространен до други земеделски производители и други заинтересовани страни като студенти, експерти, вземащи решения, широката общественост чрез работни срещи в демонстрационни ферми, публични лекции и конференции, с помощта на видеоклипове и брошури.

Повече информация за проекта и контакти:

  • Водещ партньор: Университета в Любляна, Факултет по Биотехнологии
  • Продължителност на проекта: 14/12/2018-13/12/2021
  • Общ бюджет: € 249 940
  • Контакт: Matjaž GLAVAN; e-mail: matjaz.glavan@bf.uni-lj.si

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!