Консорциум от заинтересовани страни в земеделието и биогаза използва ЕЗФРСР за справяне с изменението на климата и емисиите на парникови газове чрез икономически и екологично устойчиво използване на земеделските ресурси и енергията. Проектът повишава осведомеността относно възможностите за смекчаване на последиците от климатичните промени в земеделието.

Проектът SMARTGAS обединява шест ферми, Confagricoltura Toscana (регионалната асоциация на земеделските производители), университет, националния консорциум за биогаз и регионалната институция за техническа помощ за селското стопанство. Проектът стартира през 2019 г. като оперативна група на EПИ-АГРИ с цел прилагане на подход отдолу-нагоре, свързващ нуждите на земеделските производители с трансфера на научни изследвания и знания и нуждите на частния сектор.

Описание на контекста на проекта

Земеделието трябва да участва в смекчаването на емисиите на парникови газове чрез намаляване на използвните суровини и енергия (т.е. горива и торове) и чрез увеличаване на способността за улавяне на въглерода в почвите на земеделските земи. Повишаването на капацитета за поглъщане на въглерод (С) от земеделските почви е ефективно както като стратегия за смекчаване, така и като стратегия за адаптиране, тъй като влияе положително върху всички физични, химични и биологични свойства на почвата, като по този начин значително благоприятства развитието и храненето на културите. Повишено поглъщане на С може да се постигне както чрез намаляване на интензивността и честотата на почвените обработки (консервационна обработка), така и чрез увеличаване на влагания в почвата органичен С (например органични торове, покривни култури, растителни остатъци и др.) Поради тези причини е важно да се популяризират добри практики, насочени към увеличаване на почвения въглерод и да се създадат полезни взаимодействия между отделни техники, започвайки от ферми, в които част от тези иновации вече са въведени.

Анаеробната ферментация е значителен актив, който в съчетание с оптимизирани системи за отглеждане, позволяват:

  • да се възползват максимално от въглеродния и хранителния потенциал на диджестата (торова фракция получена в резултат на анаеробната ферментация);
  • да се намалят почвените обработки;
  • да се запази фотосинтетичната активност на земеделската земя възможно най-дълго време през годината, чрез наличието на храни, фуражи и биоенергийни култури.

Докато екипът на оперативната група събира информация установява, че диджестатът в Тоскана често не се използва с най-добрия потенциал нито във фермата, която го произвежда, нито навън нея (т.е. в околните ферми). По-специално, някои от най-съвременните технологии за експлоатация на течната фракция са все още слабо разпространени, а разпространението им чрез традиционно оборудване често не постига оптимални резултати както от агрономическа, така и от екологична гледна точка.

Цел на проекта

Целта на проекта е да се идентифицират, тестват и валидират стратегии за управление и агрономични решения, способни да гарантират устойчиво отглеждане и качествени селскостопански продукти, подобряване на използването и разпространението на диджестата чрез по-добри техники / машини и оптимизиране на земеделските системи на фермите за биогаз. По този начин проектът цели да постигне дългосрочна консолидация на сектора на земеделския биогаз в Тоскана, както и целите за устойчива интензификация.

Различни практики и техники

Земеделските производители, участващи в проекта, прилагат различни практики и техники, включително консервативна и минимална обработка на почвата, повърхностно разпределение на диджестат, микрофилтрация на диджестат, комбинирано използване на двойни култури, покривни и междинни култури, както и на конвенционални и алтернативни многогодишни видове.

Високо  ниво на сътрудничество

Проектът се отличава с високо ниво на сътрудничество и взаимодействие между партньорите – публични и частни организации, работещи с обща визия. Проектът включва и информационни и обучителни дейности за пряко ангажираните фермери, както и споделяне на знания с други фермери в региона чрез семинари, посещения на ферми и писмени информационни материали. Като цяло проектът повишава информираността на земеделските производители за приноса на земеделието към целите в областта на климата и бенефициентите са уверени, че тази инициатива може да достигне до по- голяма група фермери и заинтересовани страни в селското стопанство. В дългосрочен план проектът също така цели да тества и валидира нови селскостопански техники в подкрепа на консолидацията на селскостопанския сектор за биогаз в Тоскана и в други региони.

Масимилиано Джансанти, Президент на Confagricoltura „Необходимо е да се даде стойност на биомасата в енергийните и климатичните стратегии, не само чрез използване на странични продукти и отпадъци, но и чрез придаване на стойност на енергийните култури. Нуждаем се от научен, а не от идеологически подход и от устойчив модел за използване на почвата чрез системи за управление, които повишават продуктивността ѝ.”

Описание на дейностите в проекта

По отношение на земеделската технология, иновациите в процеса, които трябва да бъдат предложени, са:
1) консервационна и минимална обработка на почвата;
2)  повърхностно и странично разпределение на диджестата;
3) микрофилтрация на диджестата и микрофертигация.

Системите за отглеждане ще бъдат подобрени чрез:
1) двойна култивация (зимни + летни култури);
2) култури, уловящи (catch-crops) излишния азот след прибирането на предишната реколта;
3) конвенционални и неконвенционални многогодишни видове (например италиански еспарзета).

 

Информация за проекта

Проектът на иновативната оперативна група е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, изпълнява се в периода 2019 г. – 2021 г. и е с общ бюджет от 291 772 евро.
Уебсайта на проекта: www.smartgastoscana.it
Координатор на проекта: Ricci Elisa – fedtosca@confagricoltura.it

 

Европейски пример как могат селските райони да се възползват от развитието на биоикономиката

Натоящият проект е включен в брошурата с проекти „БИОИКОНОМИКА“ на Европейската мрежа за развитие на селките райони (ЕМРСР), илюстрираща приносът на ЕЗФРС (Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони) в ускоряването на интегрирането на биоикономиката чрез подкрепата от Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) в Европа, което води до производство наустойчиви храни и фуражи, иновативни био-продукти, възобновяема енергия и други услуги. Брошурата с проекти на ЕЗФРСР включва проекти, които помагат за постигането на устойчива европейска биоикономика днес, а примерите са категоризирани в отделни сектори:

  • храни и фуражи
  • енергетика
  • продукти на биологична основа
  • околна среда.

ТУК можете да почерпите идеи и вдъхновение от преведаната на български брошура „БИОИКОНОМИКА“.

Източник: www.smartgastoscana.it; https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; https://ruralnet.bg/

ПРСР 2014-2020 подпомага иновативните проекти на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ

ПРСР 2014-2020 предоставя подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!