Големите дистрибуторски компании често водят до високо ниво на стандартизация и по-голяма дистанция в отношенията между производителите и потребителите. Малките земеделски производители в цяла Европа търсят алтернативи на тези канали, тъй като изискванията към тях по отношение на продуктите често са твърде специфични. От друга страна, малките фермери опитват да намерят и начини да продават стоката си на място. Според проучванията обаче потребителите не са склонни да купуват директно от земеделските производители, защото не знаят кои от тях са надеждни.

Испанската оперативната група Madrid KmRegión създава нови канали за комуникация между производители в Мадрид и потребителите, за да се консолидира потребителска мрежа чрез къси вериги за доставка,  благоприятстващи икономическата стабилност на местните производители.

Крайната цел на нашата оперативна група бе да се разработят, приложат и оценят пилотни стратегии за възстановяване на отношенията между производителите на селскостопански и хранителни продукти и потребителите чрез къси вериги за доставка.“, Луис Веласко, участващ в проекта фермер.

Този проект на Оперативна група е създаден през 2018 г. „Късите маркетингови канали могат да благоприятстват икономическата стабилност на местните производители, да позволят на потребителите да имат достъп до прясна, здравословна и достъпна храна и да свържат отново фермерите и потребителите“, казва Хосе Луис Круз, изследовател в IMIDRA и координатор на проекта.

Партньори по проекта са още организации на производители, на потребители, местни съвети, асоциации за храни и изследователски център. „Широката гама от партньори позволява чрез различни подходи и възприятия да се адресира общото предизвикателство за възстановяване на връзката на фермери и потребители„, споделя Хосе.

Оперативната група си поставя за цел да разработи, приложи и оцени редица пилотни стратегии. Ето и някои от тях:

Отворени ферми

Включват създаване на пространства, където потребителите и производителите да се срещат. Тази стратегия се състои от кампании за повишаване на осведомеността за пазари и панаири, но също така и създаване на мрежа от ферми, които могат да бъдат посетени. До момента има 27 такива ферми – за градинарство, агролесовъдство, млекопреработване и говедовъдство.

В уебсайта на проекта има карта на включените в проекта стопанства, която показва на потребителите кога могат да ги посетят. Видеоклипове за всяка ферма предоставят подробна информация на потребителите. Проектът организира ежегодни „Дни на отворените врати“, в рамките на които фермите могат да извършват директни продажби в стопанството или да домакинстват уъркшоп за преработка, посещения, агротуризъм, дейности за екологично образование и дори дегустации на продукти. Този опит съществува и в други страни и региони, но според проекта в региона около Мадрид това е нов тип инициатива.

Наистина оценяваме възможността да покажем работата на нашата ферма, да покажем на потребителите откъде идва храната им и как се произвежда. Планираме посещенията на индивидуална основа и го правим така, че те да не пречат на селскостопанската ни дейност. Работим с проекта, за да координираме посещенията по едно и също време с други ферми наблизо, така се постига по-голям ефект – потребителите виждат различни продукти и земеделски техники.“, фермерът Луис Веласко.

Тази дейност беше една от най-трудните в проекта заради пандемията от COVID. В същото време обаче това показа потенциалната стойност на късите вериги за доставка на храни”, казва Хосе.

Jaramera cheese factory – една от фермите, участващи в проекта.

„Светофарен“ етикет за устойчивост

Целта на този етикет е да информира потребителя за устойчивостта на селскостопанските продукти: Джема Тригерос- Потребителите са все по-загрижени за екологичното и социалното въздействие.Започваме да виждаме етикети за въглероден отпечатък, например във Франция.

Madrid KmRegión е разработил прототип на етикет за устойчивост, който отчита различни екологични, социални и икономически параметри на устойчивостта. Джема Тригерос продължава „Прототипът вече получава много добри отзиви от потребителите и производителите. Включихме техните препоръки. Понастоящем основното предизвикателство е да се коригират разходите за изчисляване на етикета, тъй като той не трябва да представлява допълнително усилие за малките земеделски производители.„.

През 2020 г. стартира проектът за дизайн на етикети за устойчивост или еко етикети. В момента проектният екип анализира различни модели за интегрирането им в проекта.

Обсерватория върху късите вериги за доставка

Това е смесен комитет, в който членовете на оперативната група разглеждат успешни маркетингови стратегии в местните вериги за доставки. Обсерваторията е събрала информация за добри практики в други региони и е наблюдавала късите вериги за доставка на храни в регион Мадрид. Предизвикателството сега е Обсерваторията да продължи работата си през следващите няколко години, за да консултира политици и за да се разработят политики за насърчаване на късите вериги за доставка на храни.

Иновативна система за финансиране

За да отговори на една от целите на оперативната група Madrid Kmregion, през 2019 г. стартира иновативна система за финансиране чрез групова парична помощ за проекти или микропатронаж.

Madrid KmRegión и фондация Triodos обявяват 3 покани за кандидатстване между 2019 и 2021 г., насочени към нови или съществуващи проекти за къси вериги за доставка на храни в област Мадрид, които искат да развият дейността си. Кандидатствали са общо 43 проекта, от които са избрани 13. Повече от 1300 потребители са подкрепили избраните проекти с почти 87 000 евро краудфъндинг.

Оперативна група Madrid-KmRegión потвърди големия интерес от страна на всички заинтересовани страни към алтернативни канали за доставка и показа, че нейните пилотни стратегии са важни ресурси за (ре)изграждането и укрепването на връзките между фермерите и потребителите.

Проектът на оперативната група Madrid-KmRegión е финансиран от ЕЗФРСР чрез мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020 и национални средства на Испания.

Източници: https://madridkmregion.es/; https://ec.europa.eu/; https://twitter.com/eipagri

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!