Оперативна група в Унгария разработва устойчива алтернатива за управление на водите в селското стопанство. Основната цел е да се определят най-подходящите методи за прецизно земеделие и данни за стопанствата за картографиране на такива условия и как да се използват данните за оценка на въздействието на различни практики за управление на водите, като същевременно се запази рентабилността на стопанствата.

Проектът се изпълнява в района Bodrogköz. Въпреки че почвите там са много плодородни, голямото количество глина в почвата, съчетано с ниските полета, води до трудности за земеделските стопани и околната среда, най-вече до вреден излишък на вода, както и до недостиг на вода. Оперативната група използва данни и прецизни технологии, за да увеличи рентабилността на стопаните по устойчив начин.

Опити с различни стопанства и култури

Районът Bodrogköz, равнина между две реки в източната част на Унгария, е важен за обработваемото земеделие на Унгария. Почвите в региона съдържат много глина, която се свива и набъбва, затруднявайки земеделските стопани както през сухия, така и през влажния сезон. През последните десетилетия в района се наблюдава влиянието на климатичните промени, като валежите се разпределят неравномерно.

„Тези плодородни флувисоли са много трудни за обработка, земята може да стане много суха и твърда, а също и да подгизне. Комбинацията от излишък на вода и недостиг на вода оказва влияние върху производството на полски култури: обработката на почвата, усвояването на хранителните вещества и възможността за прибиране на реколтата. На площ от 300 хектара, която обработваме, миналата година бяха засети само 70 %, тъй като полетата бяха наводнени през пролетта.“, Берталан Кулчар, земеделски производител от оперативната група

Тъй като не е възможно да се контролират валежите и дренажните тръби са много скъпи, оперативната група разработва устойчива алтернатива за управление на водите. Основната цел е да се идентифицират най-подходящите методи за прецизно земеделие и данни за фермите за картографиране на такива условия и как да се използват данните за оценка на въздействието на различните практики за управление на водите, като се поддържа рентабилността на фермата.

Проектът се ръководи от Discovery Center – изследователска организация, която работи по иновативни IT технологии в селското стопанство в Унгария и в цяла Европа. В този проект те си сътрудничат с външен изследовател от региона, както и с петима земеделски стопани. Фермерите участват активно във фазите на планиране, изпълнение и оценка на проекта.

Опитите по проекта са проведени в различни по големина и технологично приложение стопанства, на парцели с различни култури (царевица, слънчоглед, пшеница). На всяко място проектът започва с оценка на почвата с помощта на различни технологии, включително измерване на електропроводимостта, вземане на почвени проби, електромагнитно картографиране, технология с дрон. Discovery Center е събирал данни, свързани с органичното вещество, рН, компактността и електропроводимостта.

„Използвахме и архивна сателитна информация, за да определим годишната загуба на добив и основните засегнати площи. Това ни помогна да картографираме районите, засегнати от натрупаната вода по нивите и тяхната честота, а също и да оценим приложимостта на изследваните техники и технологии от гледна точка на земеделските производители. Данните бяха сравнени с наличните агрономически данни, за да се направи подробна карта на района“, Винс Ланг от Discovery Center

Картографирането на почвата служи за основа на планирането. Екипът по проекта е съставил конкретни и подробни планове за прилагане на различни методи на обработка като оран, минимална обработка и лентова обработка, както и използване на покривни култури и органични почвени добавки. На експерименталните парцели е инсталирана технология за прецизно земеделие, което позволява на партньорите по проекта да наблюдават отблизо въздействието.

Резултатите

Фазата на полевите изследвания на проекта приключват през 2021 г.

„Резултатите от изследванията показват, че при подготовката на почвата обработката strip-till има положителен ефект върху развитието на културите и дренажа, но има слабо влияние в много влажни години. Покривните култури са имали нисък успех поради много сухите лета, последвани от валежи, подобни на наводнения. В много случаи (различни години и полета), разораните площи са имали по-ниско ниво на повърхностно задържане на вода в сравнение с площите с минимална обработка и съседните естествени ливади, което може да се дължи на факта, че технологиите са прилагани само за кратък период от време.“, Гергели Тот, Discovery center

 „По отношение на тестваните методи, моделирането на повърхността, базирано на безпилотни летателни апарати, даде много добри резултати, особено в периодите, когато полетата бяха недостъпни поради насъбрани води в нивите или влажни условия. Получената информация може да се използва за разработване на системи за повърхностно или подпочвено отводняване. Електропроводимостта и електромагнитното картографиране предоставиха полезна информация за състоянието на почвата, както и добра изходна информация за избора на референтни почвени профили и за очертаване на зоните, засегнати от насъбраните води в нивите.„, Винс Ланг, Discovery Center

Създаването на нов инструмент

Въз основа на резултатите от полевите изпитания партньорите завършват разработването на инструмент, който да подпомогне земеделските стопани в процеса на вземане на решения, позволявайки по-устойчиво, икономично и продуктивно обработване на полета, в които преобладават свиващи се и набъбващи глинести почви.

През изминалата година бяха проведени семинари на полето, както и онлайн семинар за представяне на резултатите от проекта и информиране на земеделските стопани за прилаганите технологии и инструменти.

Опитваме се да обработваме тези ниви по печеливш начин. Това става все по-трудно с променящия се климат. Проектът ни помага да увеличим процента на успеваемост при настоящите почвени условия. С тези модерни технологии успяхме да увеличим обработваемата площ дори при влажни условия. Надяваме се да подобрим още повече качеството на почвата, за да управляваме по-добре излишната вода.„, Берталан Кулчар, земеделски производител от оперативната група

👉Повече за дейността на иновативната оперативна група можете да научите от 👉уебсайт на проекта.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; http://drdc.eu/

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!