Развитие на местни пазари за биологично ценни продукти

Биологично ценни продукти са тези хранителни продукти, които се характеризират  с високо съдържание на биологично активни съединения: витамини, незаменими аминокиселини, ненаситени мастни киселини, минерали. INNOFOOD HUB, Оперативна група (ОГ) по ЕПИ-АГРИ от Литва, разработва модел на къса верига за доставка на храни и местни пазари за тези здравословни, пресни, сезонни продукти.

В Литва фермите, които отглеждат и произвеждат биологично ценни продукти, са изправени пред редица предизвикателства. През 2019 г. изследователи от Университета Витаутас Магнус създават оперативна група в сътрудничество с литовския съюз на семейните фермери, UAB Kvalitetas, Full House Community и група фермери, за да намерят устойчиво решение за тези предизвикателства. Вилма Аткочюниене, координатор на проекта, обяснява „В Литва малките и средни ферми често не признават своите конкурентни предимства и рядко прилагат стратегия за къса верига за доставка на храни. Обхватът на местни, биологично ценни хранителни продукти в супермаркетите е твърде тесен, предлагането на продукти, произведени от местни фермери, е твърде ниско, а производствените разходи са твърде високи”. 

Цел на проекта

Мисията на ОГ е да разпространява най-добрите практики при късите вериги за доставки за здравословни храни и да насърчава развитието на пазари на биологично ценни продукти. Целта на проекта е да се разработи саморегулиращ се и функциониращ модел за внедряване и разпространение на иновации за ускоряване на късите вериги за доставка на храни  и развитието на местните пазари. Постигнатите резултати ще допринесат за устойчиво решение на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства на регионите, като дадат възможност на фермерите да разработват къси вериги за биологично ценни продукти и да обединят фермерите, прилагащи иновации, в мрежа за сътрудничество.

Проектът обединява иновативни фермери и други заинтересовани страни в „INNOFOOD HUB“ – мрежа за сътрудничество. Вилма Аткочюниене обяснява: „INNOFOOD HUB има за цел да предостави възможност на хората да споделят добри практики в управлението на къси вериги за доставка на здравословни храни и да насърчава развитието на пазарите. Земеделските производители не само доставят продукти, но и директно обменят знания с крайните потребители за отглеждането, приготвянето, консумацията на продуктите, тяхната стойност за човешкото здраве и въздействието им върху природата. 

INNOFOOD HUB цели създаване на саморегулиращ се модел за къси вериги за доставка на храни за биологично ценни продукти. За да се постигне това, проектът изпълнява редица дейности и анализира най-добрите практики от други страни от ЕС относно опита „От ферма до трапезата“ на иновативни ферми, отглеждащи и произвеждащи биологично ценни продукти. Проведено научно изследване подчертава ползите от късите вериги за доставки и идентифицира фактори и характеристики на успеха, както и ограничения.

Освен това проектът оценява тенденциите и възможностите в развитието на пазарите за биологично ценни продукти. Ще бъдат разработени и тествани интерактивни взаимоотношения с потребителите, основани на развитие на доверие и сътрудничество. Разработва се база данни от пазарни проучвания за нуждите от биологично ценни продукти и включва национални и европейски стратегически документи, списък на производителите и потребителите на биологично ценни продукти, информация за сертифициране, електронни платформи, международни проекти, публикации, видеоклипове и др.

INNOFOOD HUB е разделен на 3 местни центъра за хранителни общности в три пилотни района, обединяващи 21 фермери, произвеждащи биологично ценни продукти и събиращи мрежа от потребители и други заинтересовани страни от веригата за доставки. Във всяка пилотна зона членовете на INNOFOOD HUB се срещат редовно, организират заедно образователни събития и споделят опит. Те обсъждат какво могат да направят, за да увеличат стойността на своите продукти или да разширят асортимента на своите продукти, как да подобрят доставката и съхранението на производствени ресурси и суровини, производството, преработката, продажбата и консумацията на храни на базата на принципите на кръговата икономика, как продуктите се отглеждат, произвеждат и консумират във възможно най-близкия район (макс. 70 км) и как да се постигне не повече от 1 посредник между производител и потребител. Оперативната група е създала онлайн платформа за партньорство, където участниците могат да продължат да обменят знания.

„Искаме също така да създадем култура на иновации и творчество, така че провеждаме и дейности за насърчаване на членовете на INNOFOOD HUB да подават и изпълняват нови национални и международни проекти. Ние също така създадохме местен център за координация на хранителната верига, като предоставяме съхранение, логистика и други услуги за местни продукти. Работата на такъв център е голям тласък за фермерите в областта, които искат да продават продукцията си на местния пазар. Като се фокусира върху местния пазар с местни продукти, този проект разглежда проблемите на повторното използване на производствените отпадъци и намалява производствената логистика, транспортните и продажбените разходи.“ разказва Вилма.

Резултатите от проекта ще имат пряко въздействие върху жизнеспособността и конкурентоспособността на фермите, включени в къси вериги за доставка на биологично ценни продукти. INNOFOOD HUB и разработените модели и методологии ще подкрепят фермите от иновативна, технологична, управленска и маркетингова гледна точка. Системата също така допринася за качеството и здравето, както и за икономическата и екологичната устойчивост.

 

Информация за проекта:

  • Период на изпълнение на проекта: 2019-2021 г.
  • Финансиране: ПРСР 2014-2020, мярка 16 „Сътрудничество“
  • Бюджет: 199 977 евро
  • Координатор на проекта: Vilma Atkočiūnienė vilma.atkociuniene@vdu.lt
  • Уебсайт на проекта: https://innofoodhub.vdu.lt/

 

Контекст

Проектът ще трансферира знанията, придобити от пилотни ферми и добри практики в развитието на късите вериги за доставка на храни, към други малки и средни стопанства чрез мрежи за сътрудничество в 3 пилотни района на страната и 3 местни хранителни общности (HUB), свързващи производители и потребители. Чрез разпространение на най-добрите практики на проекта на електронна платформа за сътрудничество, стопанствата ще бъдат насърчавани да развиват късите вериги за доставка на храни и да участват активно в процеса на работа в мрежа.

Проектът ще допринесе за всички 4 приоритета на мярка „Сътрудничество” на литовската ПРСР 2014-2020 за подкрепа за създаване и развитие на оперативни групи по ЕПИ:

  • 📌 Насърчаване на трансфера на знания и иновациите в селското стопанство, горското стопанство и селските райони.
  • 📌 Повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички селскостопански дейности във всички региони, както и насърчаване на иновативни селскостопански технологии и устойчиво управление на горите.
  • 📌 Насърчаване на организацията на веригата за доставка на храни, включително преработката и маркетинга на селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство.
  • 📌 Насърчаване на ресурсната ефективност и подпомагане на прехода към устойчива на климата нисковъглеродна икономика в селскостопанския, хранителния и горския сектор.

Източник: https://ec.europa.eu/; https://innofoodhub.vdu.lt/; снимки: facebook

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!