В близост до италианския град Реджо Емилия иновативната оперативна група „Парк за храна“ („Edible park“) е създала агролесовъдно базирана ферма, която доставя прясна продукция на хората от града. Стопанството обхваща около 1 хектар обработваема земя с 80 черничеви дървета, засадени в редици между културите. Това подобрява биологичното разнообразие и спомага за поддържането на традиционния селски пейзаж на района.

Градовете предлагат огромен потенциал за производителите на хранителни продукти, участващи в хранителни вериги, работещи в градски или крайградски райони. По-интелигентната логистика може да съкрати разстоянието между производителите и потребителите, стимулирайки пазарните възможности за местните земеделски производители и предоставяйки на гражданите достъп до прясна, здравословна и устойчиво отглеждана храна. Тясното сътрудничество с  потребителите може да помогне на производителите на хранителни продукти да установят стабилна верига на доставки и по-добри приходи. Създават се много интересни инициативи, включително подкрепяно от общността селското стопанство („community-supported agriculture“/CSA) и хранителни хъбове ( Food Hubs). Обществените доставки на храни в градовете, например за детски ясли, училища или болници, също могат да бъдат организирани за източник на храна, която е местно произведена и по устойчив начин.

Производството, преработката и продажбата на зеленчуци се извършва в рамките на няколко километра, като по този начин значително се намаляват емисиите на парникови газове поради логистиката и опаковането на продуктите, а приносът на отделяния въглерод в засадените в междуредията дръвчета е в състояние да намали допълнително въздействието.

„Нашите клиенти могат да идват два пъти седмично да купуват пресни зеленчуци и хранителни продукти“, казва координаторът на проекта Паоло Мантови от изследователска организация CRPA. „Ние предлагаме висококачествени продукти с ниско въздействие върху околната среда, благодарение на нашия устойчив производствен модел и чрез пряката продажба на продукцията ни. Зеленчуците, които не се продадат се преработват , например в пресни зеленчукови смеси, които могат да се използват за приготвяне на супа. „Edible Park“ е и новата марка за супи, продавани в магазините. „

 

 

От 2019 г. се формира и ползвотворна колаборация с кварталния супермаркет в района на парка чрез създаването на специфичен кът за продажби на зеленчуците на парка, които се предлагат ежедневно. Едно от иновативните действия на проекта включва разработването на нови зеленчукови супи и конфитюри на базата на черница, а някои зеленчукови супи са предложени на мащабната търговия на дребно за дистрибуция в техните местни магазини под марката „Edible Park“ , която също така се превръща в марката, използвана за предлагане на зеленчукови продукти с подчертано териториално значение, търсейки нов маркетингов подход.

Изпълнена е силна промоционална капмания  по отношение на семействата, живеещи в близост до експерименталния модел, за да се повиши разбирането им по отношение на възможността да се насладят на къса верига за градинарски продукти, при това на разумни цени и строг контрол за спазване на стандартите за качество. Благодарение на проекта са експериментирани различни алтернативни модели на веригата за доставки на храни, като традиционната резервация и директна доставка или използването на интернет платформа за връзка с клиента, от който да се събират поръчки и др.

Оперативната група „Edible Park“ иска да се увери, че дейностите във фермата могат да продължат и след края на проекта. За да направи този селскостопански модел икономически устойчив, проектът проучва начините за подобряване на логистиката и продажбите, например чрез уеб платформа за събиране на поръчки. Паоло казва: „Ние искаме да включим нашите клиенти повече в планирането и развитието на проекта, за да знаем кои зеленчуци, хранителни продукти или опаковки са предпочитани от тях.“

Една от целите на проекта е разработването в крайградските райони на приложим модел на многофункционална ферма, която спомага за поддържането на традиционния селски пейзаж на райони чрез прилагане на редове дръвчета между тревистите култури (в случая зеленчуци) и при ефективно управление на водата, торовете и пестицидите. Дейностите по проекта са насочени също и към етична и социална устойчивост, напр. с наемането на хора в последната фаза на период на лишаване от свобода за тяхното социално и образователно възстановяване.

Този  иновативен бизнес модел за междуградския контекст на италианския район Емилия-Романя, трябва да доведе до устойчивост от икономическа гледна точка, т.е. да може да генерира приходи от продажбата на пресни или преработени зеленчуци, съгласно практиката за късите вериги, управлявана от директни контакти с гражданите.

Описание на дейностите:

• внедряване на прототипа на агролесовъдството с черница и градинарски култури;
• планиране на годишните цикли на градинарски култури с помощта на група заинтересовани граждани-потребители;
• ограничаване на използването на торове и пестициди и рециклиране на производствените остатъци чрез компостиране;
• трансформация на част от зеленчукопроизводството до IV и V диапазон, за да се вземат предвид навиците на гражданите;
• оценка на икономическата и екологичната устойчивост (въглероден отпечатък) на предлаганите иновативни системи;
• обучение, техническо и научно разпространение, включително чрез мрежата на ЕПИ- АГРИ.

Информация за проекта

Проектът на иновативната оперативна група „Edible Park“ е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, изпълнен е в периода 2016 г.- 2019 г., общият му бюджет е 272 757 евро. Кординатор на проекта е изследователският център Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A.

Повече информация вижте във видеоклипа Pilot 2: Edible Park of Reggio Emilia (Long version) 👇

 

Прочетете още вдъхновяващи идеи в брошурите на ЕПИ-АГРИ: EIP-AGRI Brochure Innovation in short food supply chains: English version и Publication with the projects represented at the workshop „Innovation in the supply chain: creating value together“ Повече за иновативното управление на късите вериги за доставки на храни можете да научите от доклада (report и factsheet ) на експертната фокус група към ЕПИ-АГРИ: EIP-AGRI Focus Group on Innovative Short Food Supply Chains management.

Източник: http://parcocommestibile.crpa.it , https://ec.europa.eu, youtube

ПРСР 2014-2020 подкрепя къси вериги на доставки и местни пазари чрез подмярка 16.4

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подкрея създаването и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари чрез подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“.

 

 

До 14 септември е отворен приемът по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020. ВИЖТЕ РЕЗЮМЕ.

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!