Mulkear е Оперативната група по ЕПИ-АГРИ и работи върху проект, който цели да подобри качеството на водата чрез решения за устойчиво управление, включващи фермерите.

Оперативната група действа на територията на Ирландия, като е отворена покана за фермерите да се присъединят към Mulkear. Проектът е пет годишен и е фокусиран върху иновации, технологии и трансфер на знания за водено от земеделските производители подобряване на качеството на водата и управлението на крайречните води във водосбора Мълкеар, обхващащ окръзите Лимерик и Типъри.

През последните 5 години селскостопанското производство в Ирландия се е увеличило значително, така че има нарастваща нужда от устойчиви земеделски практики за облекчаване на натиска върху естествените водоизточници на страната“. Това коментира Карол Куиш, ръководител на проекта проекта.

Водосборът Мълкеар се намира в окръзите Лимерик и Типъри в Ирландия и се счита за „застрашен“ поради тревожния спад в качеството на водата му.  „Искахме да приложим местно, водено от фермери партньорство за сътрудничество, за да проектираме съвместно иновативен набор от мерки за смекчаване“, обяснява Карол Куиш.

Основни дейности на проекта: 

 • Основни действия във водосбора Мълкеар, както в планинските, така и в низинните земеделски системи, за справяне с опасенията относно качеството на водата;
 • Разработване на модел на съвместна работа за колективно идентифициране на ключови проблеми с качеството на водата и решаване на проблемите в рамките на препоръчаните области за действие;
 • Създаване на проектен екип от двама души, състоящ се от ръководител на проекта, владеещ управление на водосбора, финансов мениджмънт, комуникации и контакт с общността и полеви служител със специализирани умения за оценка на риска за околната среда във фермите и изготвяне на подробни планове на фермата.
 • Разработване на подробни оценки на риска във фермата, за да се осигурят подходящи, целенасочени мерки за смекчаване въздействието на земеделието върху качеството на водата
 • Разработване на дискусионни групи за информиране и овластяване на фермерите как да се справят с въздействията, свързани със земеделието върху качеството на водата.
 • Разработване на програма за популяризиране (училищни и градски комитети), образоване и информиране на по-широката общност относно практики, оказващи влияние върху качеството на водата и биоразнообразието.

За момента всички участващи фермери присъстват на редовни срещи на дискусионните групи. Заедно с екипа на проекта и други местни заинтересовани страни, те идентифицират проблемите и съвместно създават практически и устойчиви решения за управление на водите. Представени са всички земеделски дейности, включително млечни, бозаещи и месодайни говеда, за да се внесат балансирани перспективи в дискусионните групи. „Тези групи са за промяна на нагласите, повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет, овластяване на фермерите да се справят с въздействията, свързани със земеделието върху качеството на водата, а също така става дума за съвместно проектиране и съвместно разработване на приложими решения“, обяснява Карол Куиш.

Екипът на проекта също така работи с всеки фермер, за да изготви индивидуален план на фермата му със специфични мерки за подобряване на качеството на водата. Те включват, например, управление на хранителните вещества като включване на детелина в културите. Също така изграждане на инфраструктура за паша като защита от водни течения и подобряване на земеделските земи, като например могили в полето.
Една от мерките, които прилагаме, е разпръскването на тор с ниски емисии в определен период от годината, което осигурява по-ефективно използване на азота, същевременно опазвайки околната среда.”, обяснява един от фермерите-участници в проекта.  Земеделските производители във водосбора Мълкеар традиционно разпръскват оборски тор през есента, въпреки че по това време на годината земята е напоена и увеличава риска от достигане на хранителни вещества до местните водоеми. Промяната на този начин на мислене води до резултати, които са както полезни за фермерите, така и осигуряват съпътстващи ползи за околните екосистеми.
През настоящата 2022 г. екипът на проекта ще оцени доколко успешни са различните смекчаващи мерки за подобряване на качеството на водата и ще предостави на фермерите плащания, базирани на резултатите. По този начин участващите фермери биват възнаградени за успеха на действията си. Проектът ще разпространи резултатите от тази съвместна работа.
„Освен осигуряването на устойчиви земеделски практики в местен мащаб, ние се надяваме, че резултатите от този проект също ще помогнат за информиране за по-широките практики и политики за качество на водата и околната среда„.
Карол Куиш, ръководител на проекта

Европейско партньорство за иновации Mulkear (EIP)

Информация за иновативния проект:

 •  Период на изпълнение на проекта: 2019 -2023 г.
 • Оперативна група по ЕПИ- АГРИ: Mulkear
 • Финансиране: ПРСР 2014-2020, мярка 16 „Сътрудничество“
 • Бюджет: € 1,172,830
 • Ръководител: Mulcair Catchment Limited; контакт с ръководителя на проекта Carol Quish: carol@mulkeareip.com
 • Участници: над 60 фермери от региона
 • Сайт на проекта: www.mulkeareip.com
 • Брошура на проекта

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; www.mulkeareip.com

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!