Земеделието и изменението на климата са тясно свързани. Земеделието е основен източник на парникови газове (10% от общите емисии от човешки дейности), но в същото време има голям потенциал за улавяне и съхранение на въглерод от растения, дървета и почви. Има много ферми и проекти, насочени към оптимизирането на въглеродния баланс в европейското земеделие, допринасящи за целите на ЕС по Зелената сделка, насочени към неутралност на климата до 2050 г.

Естонският фермер Андо Еелмаа от с. Коржусе- окръг Ляане-Виру е собственик на  ферма „Клоостримеца“, разположена в северозападната част на страната, който е създал дългосрочна земеделска система с минимален въглероден отпечатък, която в същото време е донесла много други ползи за фермата.

За ферма и продуктите

Фермата Клоостримеца е на  семейството ми от повече от 300 години, аз съм 9-то поколение, обработващо  същата земя. Разполагаме с приблизително 1600 ха общо; над половината е горска земя, имаме и обработваема земя, пасища, блата и водни пътища. 60 ха са в зона по Натура 2000.

Нашите 100 месодайни говеда от породите Галоуей (Galloway) и Херефорд  (Hereford) пасат на постоянни пасища, отглеждаме ябълки, круши и ягодоплодни култури в нашата овощна градина (около 10 ха), имаме малък разсадник и събираме други продукти от гората и природните площи. През последните години увеличихме и собствената си преработка; бившата 80-годишна конюшня е реновирана в къща за  производство на сайдер. Ние произвеждаме сайдер и оцет, освен конфитюри и сиропи. Всички наши селскостопански дейности са биологични и цялата ни преработка също е сертифицирана като биологична, ние разработихме нашата марка „Kloostrimetsa“.

Ние продаваме 4000 м3 дървесина годишно на промишлеността. Освен това използваме дървесни отпадъци за производство на биоенергия, доколкото това е икономически осъществимо и поносимо за околната среда. Целият имот е с етикет Wildlife Estates от 2013 г. (авт. бел. Wildlife Estates/WE етикетът е разработен, за да признае примерното управление на европейските територии. Той е насочен към собствениците на земи и мениджърите на такива територии и ги насърчава да се присъединят към инициативата WE, за да получат признание за техния ангажимент към устойчиво управление на дивата природа.) и участваме в мрежови дейности, организирани от този етикет.“

Описание на практиките за устойчиво управление

„Устойчивостта е фокус през цялото време. Тъй като фермерският бизнес се основава на приемствеността на поколенията, основните знания за устойчивост, изчерпване на ресурсите и т.н. са заложени в гените ни. Разбира се, постоянно се създават нови знания и технологии и ние трябва да ги следим и да ги интегрираме, когато е възможно. Целта за въглеродна неутралност също се основава на последователност. Целта е земята да премине в по-добро състояние от преди.

Разнообразихме дейностите си и се опитваме да ги поддържаме толкова оптимално, колкото е възможно. Контролираме производствените суровини, опитваме се възможно най-много да прилагаме повторна употреба и да минимизираме отпадъците. Например, ние молим нашите клиенти да върнат стъклените бутилки и буркани, които използваме за нашите продукти, за да ги използваме отново. Сортираме отпадъците си възможно най-ефективно; биоотпадъците отиват за храна за животни или компост и всичко, което може да се използва повторно, се рециклира. 

 

Нашето земеделие е биологично и практикуваме  органично сертифицирано събиране на реколта от необработваеми площи. Берем горски плодове, лечебни растения и събираме сокове от дървета (бреза и клен). Имаме полуестествени площи и залесени ливади, които поддържаме само с цел опазване на природата.“

 

 

По време на сезона има мобилна количка за самообслужване край пътя, до портата на фермата, с цел минувачите да имат възможност да си закупят пресен сок от клен и бреза.

„По отношение на добитъка, животните ни пасат целогодишно, не се угояват. През зимния сезон ги храним със собствено сено и силаж. По-голямата част от електричеството, използвано във фермата, е собствено производство посредством слънчева енергия, а излишъкът се продава в мрежата. Това беше изпълнено, тъй като искахме да извлечем най-доброто от не толкова плодородната земя.“ 

Предизвикателствата

Цената, платена за нашите продукти, не отразява стойността на начина, по който отглеждаме пордуктите си- проблемът е често срещан, както биха се съгласили много предприемачи в селски райони. Въпреки това, работата върху собствена земя дава свобода и мотивация да полагате усилия всеки ден. Предизвикателствата са интересни и те принуждават да търсиш решения. Работата с природата е различна всеки път.“ 

Съвет към фермерите

„Намаляването на отпечатъка ви не е просто начин да се почувствате по-добре, освен това е ясно, че дейностите, насочени към енергийна ефективност и по-добро използване на ресурсите, са рентабилни. Например изградените от нас слънчеви централи ни осигуряват значителен доход и със сигурност са икономически изгодна инвестиция. Друг пример би бил сортирането и рециклирането на отпадъци – това има явно икономическо въздействие. Богатите не са тези, които печелят много, а тези, които харчат малко.“

Източник: https://ec.europa.eu; https://kloostrimetsa.eu/korjuse-vanapere; www.wildlife-estates.eu

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!