Съветниците играят ключова роля в добре функциониращите системи за селскостопански знания и иновации (AKIS), в които иновативните решения се създават съвместно, широко се споделят и използват от фермери, лесовъди, селски общности, изследователи и други участници в иновационната екосистема.

В новата Обща селскостопанска политика ( ОСП 2023-2027) ролята на съветниците ще получи повече внимание и ще стане много по-широка. Съветниците ще трябва да предлагат персонализирани съвети относно икономическите, екологичните и социалните измерения и да са в течение с технологичната и научната информация, за да помогнат за насърчаване на иновациите. Държавите-членки на ЕС ще трябва активно да подкрепят компетенциите на съветниците и връзките с другите участници в националните AKIS. Страните могат да подобрят възможностите на съветниците да се свързват в мрежа, да споделят знания, да получават обучение и да работят в синергия със земеделски производители, изследователи, мрежи на ОСП и други съветници, за да повишат своите компетенции, да засилят потоците от знания и иновации и да помогнат за това селското и горското стопанство и селските райони да станат по-интелигентни, по-устойчиви и по-конкурентоспособни.

Примерът на Словения

В Словения е изграден много интересен модел на работа на съветниците, които са разделени на няколко нива. Службата за съвети в земеделието в страната е публичен орган към Камарата на земеделието и горите. С 315 съветници тя подпомага всички видове земеделски стопани с широк спектър от съвети. Има три нива на съветници: доверени съветниците по места (или полеви), специализирани съветници и координиращи съветници. Работейки заедно, те предлагат широк и още по-компетентен спектър от помощ, като се възползват максимално от наличните знания и спомагат за изграждането на по-ефективни потоци от знания и иновации.

Нашите съветници по места вече са изградили добри отношения със земеделските производители. Доверието е отлична основа за обмен на знания. Съветниците дават индивидуални съвети, които ги подпомагат в ежедневните им задачи в стопанството , включително информация за подобряване на почвата, биологично земеделие, борба с вредителите или агроекологични мерки„- Антон Ягодич, съветник в Камарата на земеделието и горите

Взаимодействие между трите нива съветници

Когато полевите съветници се нуждаят от по-задълбочени познания, те могат да се обърнат към специализирани съветници, които са добре свързани с изследователи, национални мрежи на ОСП, експерти от обществените служби и други съветници. Те ръководят експертни групи, в които се срещат изследователи, съответните експерти и други съветници. Също така организират обучение за полеви съветници и подготвят образователни материали за производителите. Координиращите съветници събират специализирани съветници по конкретна тема, като лозя, хмел, биологично земеделие или програми за развитие на селските райони, за да координират съветите по тази тема.

Сътрудничеството между съветниците им помага да обхванат широк спектър от знания и укрепва връзките им със земеделските стопани, селските общности и иновативните проекти. Всички проекти на словенските оперативни групи на ЕПИ-АГРИ трябва да включват съветник, който да обединява партньорите, да подпомага подготовката и изпълнението на проекта, да популяризира резултатите му и да организира събития за създаване на мрежи с други оперативни групи за обмен на знания.

Сътрудничеството със специализирани съветници все още не съществува в много страни, но то може да бъде от голяма полза за земеделските стопани при вземането на решения. „Нашият подход е доказал своята стойност“, казва Антон Ягодич. „За да продължим да подобряваме системата AKIS, сега работим за укрепване и подобряване на връзките с изследователите и образователните програми и организираме повече и по-широки дейности за обучение и демонстрации в стопанствата„.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

👈Повече за AKIS можете да научите от преведаната на български език брошура на ЕПИ-АГРИ „Системи за знания и иновации в селското стопанство- Стимулиране на креативността и ученето„, предоставяща примери, инструменти и съвети за фермери, съветници и изследователи, желаещи да подобрят начина си на съвместна работа и да направят фермите в ЕС по-печеливши, устойчиви и продуктивни.

Европейски опит и вдъхновяващи примери за възможностите за насърчаване на цифровизацията чрез AKIS (СЗИСС) можете да научите от преведания на български език доклад на ЕПИ-АГРИ „Възможности за земеделските производители в ерата на цифровите технологии: ролята на СЗИСС – Окончателен доклад“👉

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!