Земеделието предлага разнообразна сфера на дейност и следователно е много подходящо за създаване на възможности за работа във фермата“, казва проф. Стефан Бийц, координатор на немската оперативна група „InnoLAWI“.

Този иновативен проект изследва предизвикателствата в селските райони и социалните иновации, разработвайки възможности за работа за хора с увреждания в селскостопанския сектор. В рамките на проекта беше предложена приобщаваща заетост в седем пилотни ферми, за да се съчетаят както селското стопанство, така и социалната работа.

Проектите на оперативната група на ЕПИ- АГРИ (ОГ) се доказаха като успешен инструмент за превръщане на иновативни идеи в реални решения за европейските фермери и лесовъди. Въз основа на временното споразумение за новата Обща селскостопанска политика ( ОСП 2023-2027), ОГ и други финансирани от ЕС иновативни проекти ще могат да се справят с още по-широк кръг от предизвикателства в селското стопанство, горското стопанство и селските райони, включително социалните иновации.

От 2014 г. насам са изпълнени над 2000 проекта на ОГ, в които работейки заедно земеделски стопани, лесовъди, изследователи, бизнес и други партньори успяха да намерят решения на специфични проблеми, пред които е изправено европейското селско и горско стопанство. Чрез споделянето на резултатите си в цяла Европа, проектите на ОГ спомогнаха за укрепване на иновациите и обмена на знания в рамките на ОСП, правейки сектора по-устойчив и конкурентоспособен.

Реформираната ОСП, която беше временно договорена, сега е готова да предостави нови възможности за ОГ на ЕПИ-АГРИ и други иновативни проекти. Въз основа на настоящото предложение, ОСП 2023-2027 ще има по-широк обхват и ще се съсредоточи върху подкрепата за екологична, икономическа и социална устойчивост в селското стопанство, горското стопанство и селските райони. Освен това ще насърчи модернизацията, дигитализацията, споделянето на знания и иновациите. ОСП във варианта, в който обхваща повече теми, ще позволи на ОГ да се справят с по-широк кръг от предизвикателства, свързани с всички видове иновации в селските райони. Това включва теми като опазване на качеството на храните и здравето, повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства, опазване на ландшафта и биоразнообразието, селските райони, изменението на климата, социалните иновации и др.

В региона на Саксония в Германия, проектът на ОГ „InnoLAWI“ вече е успял да проучи част от предизвикателствата в селските райони и социалните иновации. В различните региони на Саксония са оценени рамковите условия, необходими за разработването на подходящо, висококачествено предложение за хора с увреждания. През трите си години проектът развива възможности за работа на хора с увреждания в селскостопанския сектор- приобщаваща заетост се предлага в седем пилотни ферми, за да се съчетаят най-доброто от двата свята – селското стопанство и социалната работа. 

Главната цел на проекта е селскостопанските предприятия с различна структура и състав да бъдат подпомогнати в разработването на нови форми на социални услуги като допълнителен икономически стълб. По този начин за хората с увреждания се създават приобщаващи алтернативи на защитените предприятия за заетост. Поради различните области на дейност и работни структури фермите са особено подходящи за тези цели, които обаче трябва да бъдат адаптирани към всяка отделна оперативна ситуация.

„Земеделието има разнообразни полета за дейстиве и затова е много подходящо за създаването на възможности за работа във фермата. За участващите в проекта ферми наемането на хора с увреждания им помогна да активират различни области на работа, да създадат социален клон на бизнеса или да проучат възможности за приемственост на фермата. Хората с увреждания приветстваха земеделските работни места като алтернатива на съществуващите защитени работилници. Работата в екип им позволи да развият нови социални умения в атмосфера, близка до първичния пазар на труда.”, проф. Стефан Бийц.

Седемте пилотни ферми от проекта са получили интензивна подкрепа от Университета за приложни науки Митвайда и други партньори, в създаването на по-добри предложения за работа. По-голямата част от дейностите за хората с увреждания са интегрирани в съществуващите ежедневни операции. Някои ферми пък са направили промени в цялостната си организация.

„Когато е необходимо, работните места бяха адаптирани към специфичните нужди на хората с увреждания. Някои ферми наеха специализиран персонал, а трима ръководители на проекти издържаха изпит, за да станат сертифицирани специалисти по заетост и професионално развитие. Проектът даде началото на ново сътрудничество между фермите и социалните институции.”, проф. Стефан Бийц.

Проектът на ОГ „InnoLAWI“ тази година приключи, но проф. Бийц вижда нови възможности в бъдеще: „Все още сме в тесен контакт с фермерите и другите партньори от Оперативната група. В момента търсим последващо финансиране, за да можем да затвърдим резултатите от проекта и да създадем необходимите нови съветнически структури.“

Информация за проект: InnoLAWI

 

👉Запознайте се и с добрата практика на ОГ, работеща в сферата на социалните иновации👉Вдъхновяваща идея от ЕПИ- АГРИ: Отглеждане на био зеленчуци и нови работни места!

Източници: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; www.netzwerk-laendlicher-raum.de; заглавна снимка: © Melina Camilo; https://ruralnet.bg/

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!