Оперативните групи в цяла Европа намират начини за разпространение на решения и добри практики за активното управление на горите

Достъпът до професионални съвети и сътрудничество между участниците в горксия сектор може да помогне за подобряване на управлението на горите. Тук влизат в действие „социалните иновации“, фокусиращи се върху хората, насърчаващи иновациите чрез подобряване на сътрудничеството и уменията им. Поредица от оперативни групи (ОГ) в Европа намират начини да обединят хората за подобряване на социалните, икономическите и екологичните показатели на горите.

Почти половината от всички европейски гори са частна собственост и много от тях на малки стопанства. Горите са много разнообразни и сложни екосистеми, които са трудни за активно управление по начин, който им позволява да разгърнат пълния си потенциал, както икономически, така и в полза на околната среда. Добре управляваните гори също могат да допринесат за работни места, поминък в селските райони и предотвратяването на горските пожари.

През последните години се появиха иновативни технически решения и добри практики за устойчиво управление на горите, подкрепени например от Европейската стратегия за горите, Хоризонт 2020 и Програмите за развитие на селските райони. Въпреки това, има няколко фактора, които ограничават възприемането на тези иновативни решения, като широкия спектър от типове гори, профили на собствениците и модели на собственост, както и разнообразната структура на регионалните горски сектори. Така че намирането на начини за разпространение на тези решения и най-добри практики в цяла Европа, по-специално сред малките стопанства, е от решаващо значение и има няколко ОГ, които правят точно това.

Редица оперативни групи разглеждат инструменти и системи, включително обмен на знания, сътрудничество, образование, обучение и консултации в подкрепа на устойчивото управление на горите и допринасят за отключване на социално-икономическия и екологичния потенциал на горите за селските райони на ЕС. Всички те допринасят за постигането на целите на ЕС в областта на околната среда, определени в Зелената сделка .

Ето някои примери за оперативни групи по ЕПИ-АГРИ

  • Италианската оперативна група ForLEAVEs

В планините в Пистоя (Тоскана) собствеността върху гори е много фрагментирана. Франческо Бенеспери от оперативната група казва: „Дребните стопани в района нямат достатъчно информация за пазара, веригата на стойността и алтернативното използване на горските ресурси (туристически, развлекателни, екологични, образователни . Нямаме мрежа от дребни стопани, земеделски стопанства и местни заинтересовани страни, които биха могли да ни помогнат да споделяме информация за управлението на горите въз основа на общи цели за местно развитие и устойчивост.“. Тази ОГ ще създаде опис на възможните употреби за всяка подзона в рамките на земеделската земя и тяхната потенциална стойност (€ / ха годишно). Партньорите също ще създадат „Общност на гората“ и „Горско училище“, създавайки мрежа от експерти, фокусирани върху намирането на практически решения на често срещани проблеми.

  • Словенска ОГ разработва онлайн система за електронно управление на горските стопанства

Матевж Триплат от словенската оперативна група, споделя: „Ние вярваме, че чрез използването на иновативни технологии и по-доброто разбиране на участниците във веригата за създаване на стойност, можем да разработим практична система за електронна търговия за ежедневна употреба.“ Системата ще предлага нови, опростени опции за планиране и мониторинг на процеси чрез цифровизиране на стандартните бизнес процедури, свързване на търсенето и предлагането и увеличаване на прозрачността на пазара на горски услуги. Това ще намали административната тежест и ще даде огромна представа за данните за горите и новите възможности за управлението им.“ Основните резултати ще бъдат достъпни в онлайн горската информационна система MojGozdar.

  • Френската оперативна група RAISON създава демонстрационна мрежа за управление на дугласката ела (Pseudotsuga) в Нормандия

Обновяването на популацията на дугласките ели представлява голямо предизвикателство, тъй като много от тях ще достигнат зрялост през следващите 30 до 40 години.“, казва Жан-Батист Ребул от оперативната група.Чрез адаптиране на управлението към новата ситуация, през годините дърветата ще могат да се справят по-добре с очакваните промени в околната среда – в частност редовните суши – и свързаните с тях заплахи като вредители и болести, които могат да бъдат благоприятни за тези нови условия. Възможните управленски практики включват засаждане на различни етапи на една и съща популация, за да има комбинация от дървета на различна възраст и изсичането на дървета по-късно от обикновено. Ще създадем мрежа от справки и демонстрационни дейности за ефективни техники и планове за засаждане на региона на Нормандия.“

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

ПРСР 2014-2020 подпомага иновативните проекти на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ

ПРСР 2014-2020 на България предоставя подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!