В периода 22-25.02.2021 г. се проведе писмена съгласувателна процедура на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 за разглеждане и съгласуване на предложението на Управляващият орган (УО) за Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за календарната 2021 година (ИГРП 2021). Съобразявайки се с получени от участниците в работата на КН становища и препоръки по материалите от писмената процедура, на 04.03.2021 г. УО изпрати до членовете на КН за съгласуване ревизиран проект на ИГРП 2021, удължавайки срока на писмената процедура до 09.03.2021 г.

👉В рамките на проведената писмена съгласувателна процедура КН одобри ревизираното предложението на УО на ПРСР 2014-2020 за ИГРП 2021, с което можете да се запознаете ТУК📌

6 са отворените към момента процедури за прием на проектни предложения по👇

👉Вижте актуализираната таблица за СПО, която ще се прилага в предстоящите приеми по ПРСР 2014-2020📌

9 са предстоящите за стартиране приеми по👇

  • подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“: общ размер на БФП по процедурата до 15 000 000 евро; прием в периода март- май 2021; допустими бенефициенти- организации, провеждащи научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии; 100% максимален интензитет на финансиране;
  • подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: общ размер на БФП  по процедурата до 215 880 000 евро; прием в периода април- юни 2021; 35-85% максимален интензитет на финансиране; 1 500 000 евро максимален размер на допустимите разходи за проект👉ВИЖ: Подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 в преходния период: бюджет, новости, критерии, прием
  • подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“: общ размер на БФП  по процедурата до 197 956 861 евро; прием в периода април- юни 2021; 35-75% максимален интензитет на финансиране; 3 000 000 евро максимален размер на допустимите разходи за проект👉 ВИЖ: Подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 в преходния период: бюджет, новости, критерии, прием
  • подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“: общ размер на БФП  по процедурата до 24 600 000 евро; прием в периода септември- ноември 2021; 25 000 евро максимален размер на финансиране👉ВИЖ: Подмерки 6.1 и 6.3 на ПРСР 2014-2020 в преходния период: бюджет, новости, критерии, прием
  • подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП): общ размер на БФП  по процедурата до 20 000 000 евро; прием в периода септември- ноември 2021; 15 000 евро максимален размер на финансиране👉ВИЖ: Подмерки 6.1 и 6.3 на ПРСР 2014-2020 в преходния период: бюджет, новости, критерии, прием
  • подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“: общ размер на БФП  по процедурата до 6 500 000 евро; прием в периода октомври- декември 2021; 60-100 % максимален интензитет на финансиране; 450 000 евро максимален размер на допустимите разходи за проект;
  • подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“:целта на предстоящата за стартиране процедура е „Подготовка на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 2027 г.“; общ размер на БФП  по процедурата до 3 500 000 евро; прием в периода септември- декември 2021; допустими бенефициенти ще са: 1/ Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР в периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. (не са изпълнявали подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4 на територията си); 2/ МИГ или местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР през програмни периоди 2007– 2013 и 2014 – 2020 на територия или част от територия, за която се кандидатства (изпълнявали са подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4); до 100 % максимален интензитет на финансиране; до 25 000 евро максимален размер на допустимите разходи за проект на общности, прилагали подхода ВОМР, а за общности, които не са прилагали подхода ВОМР- до 30 000 евро.
  • подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“: за 2021 г. е предвиден общ размер на БФП  по процедурата до 4 477 401 евро; допустими бенефициенти ще са одобрени МИГ; размер на допустимите разходи по проект: 1/ За подготвителна помощ: левовата равностойност на 10 000 евро за проекти за вътрешно териториално сътрудничество и на 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество; 2/ За изпълнение на проекти за сътрудничество: левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество и на 50 000 евро за вътрешно териториално сътрудничество;
  • подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“: очаква прием през месец април 2021 г.👉ВИЖ: До 12 април е обсъждането на нормативните промени в антикризисната мярка 21 от ПРСР 2014-2020

УО уточнява в ИГРП 2021, че приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ (приемът се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания), 14 „Хуманно отношение към животните“ (приемът се извършва по реда на Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на Mярка 14) и 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ (приемът се извършва по реда на  Наредба № 2 от 05.08.2020 г.) не се включват в ИГРП 2021, тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях.👉ВИЖ: Обнародвани са промените в наредбите за прилагане на мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020;👉ВИЖ: Обнародвани са промените в наредбите за прилагане на мерки 12, 13 и 14 от ПРСР 2014-2020;👉ВИЖ: 15 март 2021: Старт на прием по мерки 10 и 11 на ПРСР 2014-2020

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!