10 юни 2021 г. до 17:30 ч. е удълженият краен срок за подаване на проектни предложения по отворената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.004 „Проектни предложения подадени от публични субекти“ по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от  ПРСР 2014-2020.

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Заповед № РД 09-463/10.05.2021 г., с която се удължава периода на прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-5.004 по подмярка 5.1. от ПРСР 2014-2020 г.

Съгласно заповедта на зам.-министър д-р Лозана Василева, ръководител на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020, срокът за прием на проектни предложения от „публични субекти“ по подмярка 5.1 се удължава с един месец и документи ще се приемат до 17:30 ч. на 10 юни 2021 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН е 17:30 часа на 10.06.2021 г.

 

Публикуваният на 10.05.2021 г. в сайта на МЗХГ пакет документи към Заповед № РД 09-463/10.05.2021 г. съдържа:

  • Заповед на заместник-министър Лозана Василева
  • Доклад от директора на дирекция „Развитие на селските райони“
  • Коригирани Условия за кандидатстване

Приемът по процедурата стартира на 9 февруари 2021 г. с краен срок за кандидатстване 10.05.2021 г. 👉ВИЖ👉 С бюджет от 2,933 млн. лв. стартира втори прием за „публични субекти“ по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

В доклада на директора на дирекция „Развитие на селските райони“ се посочва, че е използвана правната възможност за удължаване на крайния срок на процедурата, когато в срок до три дни преди изтичането на периода на прием няма постъпили проектни предложения. Проверка на УО в ИСУН на 07.05.2021 г. в 17:00 ч. е установила, че няма постъпили проектни предложения.

В доклада се пояснява още, че са постъпили при УО на ПРСР писма от двама от допустимите кандидати- БАБХ и НДНИВМИ, информиращи за „затруднения при набавяне на всички необходими документи в срок“. „Удължаването на периода за прием ще осигурява възможност за подготовка на всички документи и и подаване на пълно окомплектовани проектни предложения, както и ще се гарантира по-ефективно и ефикасно управление на финансовите средства“, се изтъква в доклада на директора на дирекция „Развитие на селските райони“.

Цели на подкрепата и очаквани резултати

Подпомагането по процедурата е насочено към действия за намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, чрез което ще се спомогне защитата на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ще се ограничи възможността за разширяване на АЧС и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни. Осигуряването на възможност за подпомагане на Българска агенция по безопасност по храните (БАБХ) и Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ за инвестиции, свързани с превантивни дейности, ще спомогне за засилване на контрола от страна на компетентния орган, за повишаване на капацитета, за оптимизиране на времето за реакция, което от своя страна ще ограничи риска от възникване на усложнени епизоотични ситуация в бъдеще. Реализирането на специфични инвестиции от страна на Изпълнителна агенция „Борба с градушките” (ИАБГ) ще позволи да се подобри работата на противоградовата защита в страната, както и да бъде осъществявано наблюдение и ранно предупреждение за опасни неблагоприятни метеорологични явления. По този начин ще бъде осигурена възможност за навременно реагиране с цел предотвратяване на щети по селскостопанските насаждения, водещи до значителни, негативни икономически последици.

Допустими кандидати

По процедурата ще се подкрепят проектни предложения, представени от публични субекти, а допустимите кандидати са: БАБХ; ИАБГ или НДНИВМИ „Проф. д-р Г. Павлов“.

Бюджет

 2 933 700 лв. е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения-   2 493 645 лв. е финансирането от ЕЗФРСР (85 %) и  440 055 лв. е националното съфинансиране (15 %).

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!