Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува в 18 ч. за обществено обсъждане актуализирани насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020.

Текстовете са прецизирани в резултат на преговорния процес със службите на ЕК по 11-то изменение на ПРСР 2014-2020 и са одобрени от Комитета по наблюдение на Програмата в рамките на проведената в периода 21-29.09.2021 г. писмена процедура.

11 октомври 2021 г., 23:59 ч., е крайният срок за представяне на предложения и коментари👉чрез ИСУН 2020 или на електронна поща👉rdd@mzh.government.bg.

 

 

Актуализираните текстове са свързани:

  • с условието за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които се извършва дейността и
  • с критерия за оценка, свързан с предоставянето на приоритет на проектни предложения, представени от земеделски стопани за преработка на селскостопански продукти, произведени в техните стопанства.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

15.10.2021 г. е индикативна дата на обявяване на приема.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; МЗХГ

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!