Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 (НИД на Наредба № 2).

С проекта ще бъде осигурена публичност и информираност на земеделските стопани за възможността за отваряне на нов прием по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1″.

С Преходните и заключителни разпоредби на наредбата се прави и допълнение в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020.

12 април 2021 г. е крайният срок на обществената консултация, в рамките на който могат да бъдат изпращани становища на следния електронен адрес:rdd@mzh.government.bg или чрез Портала за обществени консултации на МС ww.strategy.bg

 

Нов прием по подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“ се очаква през месец април 2021 г.

Както по-рано съобщихме, с цел стартиране на нов прием през 2021 г. по подмярка 21.1 в рамките на проведеното на 19 февруари 2021 г. 16-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложения на Управляващия орган (УО) на Програмата за промени във Финансовия план на програмата, касаещи преходните 2021 и 2022 години, съгласно условията на преходния Регламент 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23.12.2020 г., както и прехвърляне на средства между мерки и подмерки на програмата. Членовете на КН одобриха в рамките на 11-то изменение на Програмата и промени в текстовете на мярка 21 по отношение на допустимите бенефициенти, условията за допустимост и подпомаганите дейности по подмярка 21.1. Гласуваните от членовете на КН промени са изпратени за одобрение от ЕК, което поражда и необходимостта от издаване на НИД на Наредба № 2 от 2020 г., като по този начин ще се постига съответствие между текстовете на мярка 21 в Програмата и националното законодателство.

За прием през 2021 г. допустими за подпомагане по подмярка 21.1 ще са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2020 и отговарят на поне едно от следните условия:бенефициенти-земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2020 и:

  1. нямат подадено заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.;
  2. имат подадено заявление, но не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.

Предложена новост е ползвателите на помощта, които имат професионална интернет страница задължително да публикуват информация на тази страница за полученото от ЕЗФРСР подпомагане в периода от изплащане на помощта до 31.12.2021 г.

Когато не може да се установи връзка между целта на професионалната интернет страница и целта на подпомагането- тоза изискване няма да  се прилага, но когато ДФЗ – РА установи неспазване на задължението ще уведомява ползвателя на помощта, давайки му едномесечен срок за изпълнение на задължението.

Какви промени се предлагат в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“

В доклада на зам.-министър Лозана Василева се посочва, че „След изготвяне на НИД за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция е постъпило писмо с искане за изменения в Наредбата, които да уредят ясно стартирането на процедура от ДФЗ-РА по прекратяване на ангажименти и съответно прилагане на разпоредбите на чл. 15, при констатирано неспазване на изискванията, предвидени в чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 от 2015 г., от страна на кандидатите по мярката. В писмото се посочва, че с оглед издаваните административни актове, това е необходимо да бъде изрично записано, а не да се извлича по тълкувателен път.“ В тази връзка с  Преходните и заключителни разпоредби на НИД на представеният проект на наредба се прави допълнение в чл. 15, ал. 3, т. 3 на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020.

Предвижда се наредбата да влезе в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Източник: www.strategy.bg; МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!