Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на „Програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти за периода 2021-2031 г.“ („Програмата“).

В проекта МЗХГ посочва, че „Целта на настоящата програма е остойностяването на потенциала на местните традиционни и регионалните традиционни продукти и засилване на връзката им с общностите с оглед развитие на местната икономика и аграрния отрасъл на страната„, а Програмата „ще даде импулс за развитие и утвърждаване на местните традиционни и регионалните традиционни продукти като стимул за социално-икономическия растеж на българските региони и общини, както и като разпознаваем и атрактивен елемент от културната идентичност на България, кулинарната карта и туристическите ни дестинации.„.

До 13.01.2022 г. могат да се изпращат писмени предложения и становища по проекта на Програма на електронна поща: quality_schemes_bg@mzh.government.bg

 

С Програмата ще се въведат понятия за „регионален традиционен продукт“ и „местен традиционен продукт“:

За „регионални традиционни продукти“ следва да се смятат продукти, които са характерни за даден регион (природо-географски, административен или етнографски) на България и присъстват или са присъствали традиционно в кулинарния бит и местната култура.

За „местни традиционни продукти“ следва да се смятат продукти, характерни за дадено населено място или група от населени места в България. Тези продукти са или са били част от кулинарния облик, традициите и културата на мястото, с което са свързани.

За „местен традиционен продукт“ или „регионален традиционен продукт“ се счита продукт, който се произвежда от типични за региона съставки и по традиционен начин на производство и който има доказана история на производство от поне 30 години към момента на подаване на заявка за признаване на местен традиционен или регионален традиционен продукт.

Обхват на продуктите, включени в Програмата:

 1. Селскостопански продукти и храни, предназначени за консумация от човека, включително и рибни продукти;
 2. Вина;
 3. Ароматизирани лозаро-винарски продукти и продукти на основата на плодови вина и оцети;
 4. Спиртни напитки.

Териториален обхват:

Всички населени места на територията на Република България.

Мерки за постигане на целите на Програмата:

В проекта на Програмата за заложени следните 8 мерки със съответните дейности:

 1. МЯРКА 1: Проучване, възстановяване и съхраняване на информация за местните традиционни и регионалните традиционни продукти, които се произвеждат или са се произвеждали от местните общности; проучване опита на други държави
 2. МЯРКА 2: Разработване на нормативна рамка за регламентиране на понятията за местни традиционни и регионални традиционни продукти и въвеждане на механизъм за защита на тези продукти
 3. МЯРКА 3: Укрепване на капацитета за контрол за спазване на качество на продуктите и съответствие със заявените характеристики
 4. МЯРКА 4: Разработване и поддържане на платформа в интернет, насочваща вниманието към значението на тези продукти и даваща възможност за развитие на къси вериги и организиране на кулинарно-винен туризъм
 5. МЯРКА 5: Повишаване на информираността за качествени регионални традиционни и местни традиционни продукти и подкрепа на производителите на тези продукти с информационни и промоционални кампании
 6. МЯРКА 6: Подобряване на взаимодействието между местните производители на земеделски продукти, храни и напитки с туристическия бранш
 7. МЯРКА 7: Насърчаване на сдружаването на производителите на регионалните  традиционни и местните традиционни продукти
 8. МЯРКА 8: Съдействие на производителите на продукти с потенциал за защита съгласно европейските схеми за качество

В проекта на МЗХГ е предложен и индикативен План за действие за периода 2021-2031 г., в който е заложено изпълнението на Програмата да бъде обезпечено със средства от националния бюджет и със средства от европейски фондове и програми.

👉Пълният текст на проекта на Програмата може да бъде намерен в сайта на МЗХГ👉www.mzh.government.bg…

От МЗХГ посочват, че документът е изготвен в рамките на междуведомствена работна група, председателствана от служебният заместник-министър Георги Събев, а в нея са участваха експерти от други държавни институции, представители на регионите, общините и местните общности, неправителствени организации в сферата на храните.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

На 15-и декември е 17-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП

На 21-и декември е 18-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!