Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на Заповед на министъра на земеделието, храните и горитеза изменение и допълнение на Методиката за намаляване или отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 (Методиката).

В срок до 14.02.2021 г. могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

 

Методиката е издадена на основание чл. 16 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 и е утвърдена със Заповед №  РД 09-143 от 23.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД 09-234 от 12.03.2018 г. , Заповед № РД 09-355 от 09.04.2019 г. и Заповед № РД 09-1152/11.12.2019 г. В заповедите е посочено за кои кампании се прилагат съответните промени на Методиката (за кампания 2016, 2017, 2018 и 2019 г.).

Настоящите промени в Методиката за намаляване или отказване на плащания по мярка 10 се предвижда да бъдат прилагани за заявленията, подадени в Кампания 2020 (т.е. за предстоящите годишни плащания), като се изменя и част от приложението към Методиката.

Проектозаповедта предлага изменение в % на намаление в няколко от приложимите изисквания по управление в три направления от мярка 10:

  1. „Контрол на почвената ерозия“, дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“– процентът на намаление на плащанията при неспазване на изскването „Земеделските стопани спазват изискването за затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“ се променя от 10%, 20%, 50% съответно на 15%, 30% ,70%;
  2. „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“– увеличава се редукцията на плащането от 7% на 15 % при неспазване на изискванетоЗемеделските стопани представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) за клане или продажба на всяко подпомагано животно през текущата година“;
  3. „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“:
  • процентът на намаление на плащанията при неспазване на изскването „Земеделските стопани спазват нормите на натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на националните паркове, и поддържат гъстота на ЖЕ/ха съгласно плана за управление на съответния парк“ се променя от 10% на 15%;
  • процентът на намаление на плащанията при неспазване на изскването „Земеделските стопани извеждат животните на паша на определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината от преиода май-октомври; изключение от тези срокове се допуска при изрично разпореждане на дирекцията на съответния национален парк“ се променя от 5% на 30%.

Предложените от МЗХГ промените се базират на информация от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за установено нарастване на неспазвания на изисквания от земеделските стопани, спрямо броя на същите в предходни кампании. Европейското законодателство определя въведената система за намаление на финансовата помощ да има възпиращ ефект. В тази връзка нарастването на дела на констатирани нарушения налага промяна в системата на намаления в съответствие с констатациите от извършваните проверки по заявленията за подпомагане през предходната година, се посочва в доклада на заместник- министър Лозана Василева.

👉Запознайте с публикуваните на 14.01.2021 г. 👉

Източник: www.mzh.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!