Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Заповед за изменение на насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ (тук „улици„) подмрка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти по процедурата за „улици“ е удължен до 15 септември 2025 г.

Също така са променени текстовете, които са свързани с личното явяване на бенефициента за подписване на допълнителното споразумение за изменение на договора. „По този начин се дава възможност, и то да бъде подписвано с електронен подпис, пояснява УО.

В докладите на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗм се пояснява, че предложените промени се базират на предложения на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), мотивирани в писмо до УО от декември 2021 г. за прилагане на предвидената в преходния Регламент (ЕС) 2020/2220 възможност за удължаване на крайния ссрок за извършване на плащанията по ПРСР 2014-2020 (до 31.12.2025 г.).

Пакет актуализирани документи по процедура № BG06RDNP001-7.001 – „Улици“ по подмярка 7.2👉

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 21 април тече обществено обсъждане на правилата за прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост

С таван от 300 хил. евро на проект и 39.1 млн.лв. бюджет тръгва целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. До 26 април е обсъждането на проектонасоките!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!