Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви покана за набиране на проектни предложения по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г.

Поканата ще финансира проекти на общини за изпълнение на дейностите по техните стратегически планове. Дейностите ще бъдат насочени към намаляване или ограничаване на емисиите на парникови газове и засилване устойчивостта на местните общности към изменението на климата и ще допринесат за прилагането на Национална стратегия за адаптиране към изменението на климата. Очакват се проекти за прилагане на иновативни мерки, технологии за подпомагане на смекчаването и адаптирането към изменението на климата в сектора на транспорта, отпадъците, строителството, енергетиката и водата.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН 2020 е  16.11.2021 г., 17:00 ч.

 

 

Допустими кандидати: Допустими кандидати са общини на територията на Република Бългaрия. Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Кандидатстването се осъществява чрез подаване на формуляр за кандидатстване (от кандидата) от името на всички партньори. Една община може да бъде бенефициент само по 1 проект и/ или партньор в не повече от 2 проекта по тази покана. Ще бъдат поощрявани пилотни и иновативни проекти, които се изпълняват в консорциум от няколко общини – 1 община бенефициент с няколко общини партньори, с цел трансфер на резултатите в повече от една общини. Поощряват се проекти с партньори от страните донори и/или изпълнени двустранни инициативи.

Финансови параметри: Общият бюджет по процедурата е EUR 1 652 138, 39. Минималният размер на финансиране е 200 000 EUR, а максималният – 500 000 EUR.

Продължителността на проекта следва да е от 12 месеца до 24 месеца. Дейностите по проектите трябва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г., когато е и края на допустимия период за изпълнение на проектите по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съ-финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021.

Интензитет на БФП: Безвъзмездната финансова помощ (БФП) от Програмата може да бъде до 100 % от общите допустими разходи за бюджетни организации. В случай че кандидатсващата организация е НПО или друга форма на частна организация, БФП от Програмата за съответния партньор може да бъде до 90 % от общите допустими разходи по проекта, като това правило се спазва за всички плащания по проекта. Плащанията към бенефициентите ще се извършват под формата на: авансово, междинни и финално плащане. Междинните и финалното плащания се правят въз основа на одобрени междинни отчети и финален отчет.

Допустими разходи: 1/ Допустими преки разходи са: разходи за управление; разходи за оборудване; разходи за материали и консумативи, при условие че те са идентифицируеми, свързани и необходими за изпълнението на проекта; разходи по договори с външни изпълнители, свързани с дейностите по проекта, възложени в съответствие с приложимото законодателство за обществени поръчки и Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021; разходи за одит на проекта; непредвидени разходи до 5 % от преките допустими разходи по проекта. 2/ Допустими са непреки разходи: Допустими непреки разходи са разходи, които не могат да бъдат идентифицирани от бенефициента и/или партньора по проекта като пряко  свързани с проекта, но могат да бъдат определени и обосновани чрез неговата счетоводна система като възникнали в пряка връзка с допустимите преки разходи на проекта. Към насоките за кандидатстване са посочени методите, по които тази категория разходи могат да бъдат изчислени.

Въпроси и отговори: Кандидатите могат да задават въпроси на следната електронна поща: eea@moew.government.bg или чрез интернет сайта на програмата. Въпросите и отговорите ще бъдат публикувани на сайта на Програмата, част от единния информационен портал на ФМ на ЕИП за България, както и в ИСУН 2020. Програмният оператор, който е МОСВ, няма да отговаря на електронни писма със зададени въпроси без посочени подател и организация. Въпросите могат да бъдат задавани не по-късно от 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Програмният оператор отговаря на зададените въпроси не по-късно от 14 дни преди крайната дата за подаване на проектни предложения. Разясненията, които се дават по отношение на поканата, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

👉Насоки за кандидатстване, апликационна форма, документи за кандидатстване и информация по процедурата можете да откриете в сайта на ИСУН 2020👉BGENVIRONMENT-4.004 – Открита покана № 3 „Климат“

Цел на поканата е да се повиши капацитета на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добрите практики за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят.

Източник: https://www.eeagrants.bg; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ: 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!