Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014 – 2020, с която се правят изменения на образеца на административен договор.

Насоките по процедурата са утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-186 от 26.02.2018 г. и Заповед № 08-893 от 16.09.2019 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО. С проектозаповедта се предлагат промени в Приложение № 9 „Образец на административен договор“ от Приложение № 2 „Условията за изпълнение“ по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

До 18.05.2021 г. (включително) могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи на електронна поща: rdd@mzh.government.bg

 

„Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения“, се посочва в доклада на директора на дирекция „РСР“ и се пояснява, че промените в Насоките по процедурата произтичат от настъпили „промени в правото на Европейския съюз и българското законодателство, които следва да бъдат отразени“.

👉Публикуван на 10.05.2021 г. от МЗХГ пакет с документи за👉Обществено обсъждане на проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, съдържащ Доклад на директора на дирекция „Развитие на селските райони“ (РСР), проект на Заповед и съобщение.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!