Поканата предлага финансиране на проекти, предложени от български стартиращи фирми в по двете фокусни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“ в рамките на Програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ по Норвежкия Финансов Механизъм.

Програмата има за цел е да насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България. Тя е насочена към стимулиране и развитие на дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите.

Очакваният резултат от проектите, предмет на финансиране по настоящата процедура, е повишена конкурентоспособност на българските предприятия в рамките на фокусни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“ под формата на ръст на оборота и нетната оперативна печалба.

18 ноември 2021 г. (четвъртък), 14:00 ч. (българско време) е крайният срок за представяне на проектни предложения.

Проектите трябва да бъдат завършени най -късно до 31 октомври 2023 г.

 

Финансиране

Общ размер на средствата за финансиране на проекти Общият размер на средствата за финансиране на проекти по настоящата покана е 2,000,000 евро.

Средствата са разделени между фокусните области, в следните индикативни стойности:
📌 Иновации за зелена индустрия: 1,500,000 евро.
📌 Технологии на благосъстоянието: 500,000 евро.

Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати: Български микро и малки предприятия. Кандидатите:

  • трябва да са създадени и регистрирани за най -малко 6 месеца и максимум години работа към датата на крайния срок за поканата;
  • трябва да работи в рамките на една от двете фокусни области на програмата (Иновации в зелената индустрия / Технология на благосъстоянието).
  • не са включени в списъка малки предприятия до четири години след регистрацията им, които все още не са разпределили печалби и не са образувани чрез сливане.

Допустими партньори:  Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

Допустими дейности

За „Иновации за зелена индустрия“:

1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;
2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;
3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.

За „Технологии на благосъстоянието“:

1. Разработване, прилагане и инвестиране в иновативни технологии на благосъстоянието и услуги, които ще помогнат на възрастните хора и хората с увреждания да станат по независими и самостоятелни.
2. Разработване на продукти, услуги и решения, свързани с технология на благосъстоянието, които спомагат за посрещане на социалните и здравни предизвикателства пред застаряващото общество.
3. Разработване, прилагане и инвестиране в технологични решения, използвани главно от/за подкрепа на персонала, който предоставя или извършва социални услуги.

Размери на грантове и съфинансиране 

Финансовата подкрепа по тази Програма се определя за всеки отделен случай, като се вземат предвид всички съпътстващи фактори.

Размерът на гранта може да достигне 85% от общите допустими разходи по проекта.

Следните категории държавни помощи се прилагат по отношение на настоящата покана:

  •  Помощ за стартиращи предприятия – максимален размер на гранта е 85%.;
  • Помощ за научно-изследователска и развойна дейност –  максимален размер на гранта е 60%.

👉 Прочетете текста на поканата на английски:  Покана за предложение, Поддръжка за стартиращи фирми

👉 Прочетете текста на поканата на български: Покана за предложения, Подкрепа за стартиращи фирми

Източник: https://www.eeagrants.bg, https://www.innovasjonnorge.no/

ВИЖТЕ ОЩЕ*: 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!