Европейската комисия (ЕК) публикува на 22.06.2022 г. своето предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно устойчива употреба на продукти за растителна защита и изменение на Регламент (ЕС) 2021/2115.

Предложението за регламент на ЕК (Предложение за регламент – COM(2022)305) е в изпълнение на целите на Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразие, за намаляване с 50 % на употребата и риска от химически пестициди, и 50 % на по – опасните пестициди в Европейския съюз до 2030 г. Регламентът е задължителен в своята цялост и ще се прилага пряко в държавите членки.

Предложения и коментари във връзка с този приет от ЕК акт може да се изпращат до 19 септември 2022 г. (до полунощ брюкселско време) чрез портала на ЕК 👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation…

 

Основните моменти в предложението на ЕК са:

  • въвеждане на правнообвързващи цели, като държавите членки ще са задължени да определят свои собствени национални цели за намаляване на риска и употребата на химически пестициди (Национална цел 1) и на по – опасните пестициди (Национална цел 2), с които да допринесат за постигането на общоевропейските цели; целите ще са зададени в рамките на определени параметри по разработена от Комисията методология;
  • измерване на употребата и риска от химически пестициди на годишна база, като се използват данните за продажби на продукти за растителна защита, докладвани от държавите членки на Комисията (за база за изчисляване на намалението от 50 % са определени средните продажби за 2015, 2016 и 2017 г. – последните три години, за които са налични данни при обявяване на Стратегията „От фермата до трапезата“);
  • забрана за използване на всички продукти за растителна защита в чувствителни зони (градски зелени площи, вкл. обществени паркове или градини, детски площадки, площадки за отдих или спорт, както и защитени територии в съответствие с „Натура 2000“);
  • задължение за държавите членки да определят положителни цели за увеличаване употребата на нехимични алтернативи на химическите пестициди, а земеделските стопани и другите професионални потребители на продукти за растителна защита да получават независими съвети за алтернативни методи за контрол на вредителите;
  • изискване земеделските стопани и другите професионални потребители на продукти за растителна защита да водят електронни записи относно употребата на ПРЗ, интегрираното управление на вредителите и други дейности.

Лайтмотивът на ЕК е, че времето на химическите продукти за растителна защита „изтича“ и те трябва да се използват само в краен случай като крайна мярка.

Държавите членки ще трябва да изготвят и публикуват национални планове за действие. За да бъдат ефективни националните планове за действие, в тях следва да се съдържат количествени цели, позовавания на обвързващите национални цели за намаляване за 2030 г., определени в националното право, както и съответни индикативни цели, определени в националните планове за действие, мерки, графици и показатели за намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху човешкото здраве и околната среда. Според ЕК, това ще даде възможност за структуриран подход към определянето на количествени общи и конкретни цели с ясна връзка с националните цели за намаляване за 2030 г. За да се следи за спазването на разпоредбите на този регламент, от държавите членки следва също така ше изисква да докладват ежегодно за постигането на целите и да представят точни количествени данни във връзка със спазването на разпоредбите относно употребата, обучението, оборудването за прилагане и интегрираното управление на вредителите. Освен това, тези плановете ще трябва да бъдат съгласувани със стратегическите планове по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП) в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2115.

Според ЕК „прилагането на настоящия регламент от страна на държавите членки ще доведе до нови построги задължения за земеделските стопани и другите потребители на пестициди“ и „Тъй като земеделските стопани и другите потребители се нуждаят от финансово подпомагане в прехода си към поустойчива употреба на пестициди, е необходимо да се измени Регламент (ЕС) 2021/2115, за да се позволи финансиране във връзка с изискванията, наложени в съответствие с настоящия регламент, през преходен период. Тази възможност за държавите членки по изключение да предоставят допълнително финансиране за мерки, предприети в изпълнение на настоящия регламент, следва да се прилага по отношение на всяко задължение за земеделските стопани и другите потребители, което произтича от прилагането на настоящия регламент, включително задължителните земеделски практики, наложени със специфичните за отделните култури правила за интегрирано управление на вредителите.“ Освен това, (съгласно член 73, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/2115) за инвестиции, правени от земеделските стопани с цел съобразяване с нови изисквания, наложени с правото на Съюза, „може да бъде предоставено подпомагане за не повече от 24 месеца от датата, на която изискванията станат задължителни за стопанствата„. ЕК посочва, че аналогично следва да се определи подълъг преходен период за инвестициите с цел съобразяване с изискванията, наложени на земеделските стопани в съответствие с настоящия регламент.

Предвижда се началото на прилагането на настоящия регламент „да бъде отложено, за да се даде възможност на компетентните органи и на операторите да се подготвят за изискванията, въведени с него„.

👉Предложението за регламент – COM(2022)305, доклада с оценката на въздействие и подробности относно механизма за предоставяне на предложения и коментари са достъпни👉ТУК!

След приключване на определения за изпращане на предложения и коментари период, Европейската комисия ще направи обобщение, което ще ппредстави на Европейския парламент и Съвета, за да бъдат използвани в законодателния дебат.

Източник: https://ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!