Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 актуализира обявата за прием по процедура чрез подбор на проектни предложения в частта на малките пилотни проекти № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020, удължавайки с 2 месеца крайният срок за подаване на документи за кандидатстване.

2 април 2021 г. до 17:00 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

ЦЕЛИТЕ на подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти e осигуряване на подкрепа за:

 • популяризиране на подхода ВОМР;
 • популяризиране на местната идентичност;
 • популяризиране на МИГ, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР;
 • запазване на МИГ като действащи субекти на съответните територии;
 • подкрепа на иновативни практики.

ДОПУСТИМИ за финансиране дейности

 1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност;
 2. Придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност;
 3. Въвеждане на иновативни за местната общност практики.

ДОПУСТИМИ кандидати

Допустими за предоставяне на финансова помощ по процедурата са местни инициативни групи (МИГ), които са кандидатствали за одобрение в срока за обявата по реда на Насоките за определяне на условията за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.001 (втори прием), но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.

ФИНАНСОВИ параметри

 • 895 851, 44 евро (или 1 752 106,25 лева) е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложение по процедура № BG06RDNP001-19.476
 • 5 000 евро е минималната стойност на допустимите разходи за един проект
 • 100 000 евро е максималната стойност на допустимите разходи за един проект с интензитет на подпомагане до 100 % от допустимите разходи.

Кандидатстване в ИСУН 2020

Проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 

Пълният пакет документи по процедурите (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg , на  Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН).

Срокът на приема е удължен със заповед на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 РД 09-94/02.02.2021 г.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!