Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 30.11.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020.

До 17:30 ч. на 02 март 2022 г. е срокът за подаване на проекти в ИСУН!

 

👉До 23 февруари малките фермери могат да заявят в НССЗ безплатно изготвяне на бизнес план по подмярка 6.3 от ПРСР

Целите на процедурата по подмярка 6.3 са:

 1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
 2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
 3. подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Бюджет и финансови параметри

39 116 000 лева е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения. Средства са изцяло (100 %) от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI).

По процедурата не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП). Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро (29 337 лв.), а изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро (19 558 лв.) – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
 2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро (9 779 лв.) – когато след извършена проверка Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

Допустими кандидати по процедурата ще са:

 • физически лица, навършили 18 години;
 • еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
 • кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

 • са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително;
 • са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

ВАЖНО: За кандидатите, които не са регистрирани в Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК), се издава уникален регистрационен номер (УРН) по служебен път.

Eкспертите от Териториалните областни офиси на НССЗ  ще изготвят напълно безплатно проектните предложения на кандидати по подмярка 6.3

В рамките на предстоящия прием потенциалните кандидати могат да ползват безплатните услуги на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) за консултации, за изготвяне на бизнес планове, за окомплектоването и подаването на проектите в ИСУН 2020. Безплатните съветнически услуги на НССЗ се предоставят чрез т.нар. консултантски пакети по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства”от  ПРСР 2014-2020.

ИЗЦЯЛО електронно подаване и оценка на проектите в ИСУН

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи ЕДИНСТВЕНО чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020 и не трябва да го променя в периода на кандидатстване и оценка.

 

ВАЖНО: Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020. ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020!

👉Запознайте се с публикувания на 30 ноември 2021 г. пълен пакет документи по процедура BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020

 

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната пощаrdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ (актуализирана на 28.02.2022):

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!