Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) публикува Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г., утвърдени от министъра за земеделието на 20.04.2022 г.

Мярката представлява подкрепа за осигуряване на достатъчна ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство, за да се противодейства на негативното влияние на последиците от пандемията и за осигуряване на непрекъснатостта на икономическата дейност.

Бюджетът на помощта е в размер на 143 500 000 лв., от които:

 • 111 500 000 лв. са осигурени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и
 • 32 000 000 лв. допълнителен ресурс осигурен с Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 59 от 15 април 2022 г., обнародвано в ДВ. брой 31 от 19.04.2022 г.

Срокове

 • Срок за подаване на заявленията – от 21 април до 20 май 2022 г.
 • Срок за отстраняване на открити непълноти: до 27 май 2022 г.
 • Срок за изплащане на помощта: до 15 юни 2022 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Кандидатстване

Заявления за подпомагане се подават в Общински служби земеделие (ОСЗ) към ОД“Земеделие“ на МЗм по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Взаявлението за подпомагане кандидатът ще трябва да декларира, че има повишени разходи за производство за 2021 г. в сравнение с 2020 г. При деклариране на неверни данни и представяне на неистински документи, вземането на Фонда става изискуемо и земеделският стопанин възстановява получените средства, заедно със законната лихва от датата на получаването им.

 

Допустими кандидати

Помощта се предоставя на земеделски стопани отглеждащи:

 • едри преживни животни
 • дребни преживни животни
 • пчелни семейства
 • плодове
 • зеленчуци
 • винено грозде
 • маслодайна роза и
 • ориз.

Кандидатите трябва да:

 • са пререгистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за стопанската 2021-2022 г.;
 • имат актуална регистрация в регистъра на розопроизводителите по Закона за маслодайната роза, изготвен от Министерство на земеделието (МЗм), (при кандидатстване за маслодайна роза);
 • са регистрирани като гроздопроизводители в Лозарския регистър, поддържан от ИАЛВ (при кандидатстване за винено грозде) и имат реализация на поне 30 % от количествата, посочени в декларацията за реколта от грозде за 2021 г. чрез предаването им на: регистрирани в лозарския регистър, поддържан от ИАЛВ винопроизводители или оцетопроизводители или лицензирани складодържатели по смисъла на ЗАДС, производители на дестилати и етилов алкохол от земеделски произход, с валидна регистрация във водения от Министерството на икономиката регистър на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки (реализирането на горепосочените количества се удостоверява с разходооправдателен документ /фактури за продажба, банкови извлечения, стокови разписки и др./, представен пред ИАЛВ);
 • имат регистрация в регистъра на БАБХ за фитосанитарен контрол за 2021 г. (при кандидатстване за картофи);
 • отговарят на определението за микро, малки и средни предприятия съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;
 • не са били в затруднение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване) към 31.12.2019 г. Помощта може да бъде предоставена на микро или малки предприятия, които към 31.12.2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност, съгласно националното законодателство и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране;
 • не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност (еднолични търговци и юридически лица);
 • не са в производство по ликвидация (еднолични търговци и юридически лица);
 • нямат изискуеми задължения към ДФЗ- в случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към Фонда, същите се прихващат от помощта.

Допустими за подпомагане по схемата са още и земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, десертно и винено грозде, маслодайна роза и ориз, които през 2021 г. са с унищожени на 100% площи и имат констативен протокол за установяване на щетата.

Кандидатите следва да отговарят и на специфичните изисквания според направление за кандидатстване, посочени в т. 4.3 на Указанията за прилагането на помощта.

Ставки

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства за компенсиране на част от повишените разходи за производство. Помощта се изчислява на база определени ставки по направление и видове животни/култури.

Размер на помощта за едно животно ЕПЖ, ДПЖ:

 • млечни крави под селекционен контрол –184 лв.;
 • млечни крави –138 лв.;
 • млечни крави в планински райони –120 лв.;
 • месодайни крави и/или юници –91 лв.;
 • месодайни крави под селекционен контрол –198 лв.;
 • биволи –189 лв.;
 • овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол –38 лв.;
 • овце майки и/или кози майки в планински райони –21 лв.;
 • овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 21 лв.

Размер на помощта за едно пчелно семейство:

 • пчелно семейство –13 лв.

Размер на помощта за плодове и зеленчуци:

 • ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини –  1 040 лв./ха;
 • сливи и десертно грозде –1 040 лв./ха;
 • домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 722 лв./ха;
 • пипер полски – 1 400 лв./ха;
 • домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 12 233 лв./ха ;

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 648 лв./ха ;

 • картофи, лук, чесън – 1 065 лв./ха;
 • моркови, зеле, дини и пъпеши – 785 лв./ха;
 • винено грозде – 200 лв./ха;
 • маслодайна роза – 1 250 лв./ха;
 • ориз – 200 лв./ха;

След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори, се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки кандидат.

👉Запознайте се с публикуваните от ДФЗ👉 Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ през 2022 г.

Източник: www.dfz.bg; https://dv.parliament.bg/

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!