Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по процедурата за подбор на проекти по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП) чрез програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ („Програмата“).

Целта на стартиралата на 19 юли 2022 г. процедура е изпълнението на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ), с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия.

 

Крайният срок за кандидатстване е 21 октомври 2022 г., 16:30 ч.

 

 

ВАЖНО! За целите на настоящата процедура под индустриален процес се разбира съвкупност от дейности, пряко свързани с технологичния/те процес/и  за производството на определена стока/продукт. Един индустриален процес може да бъде изпълняван в една или повече промишлени системи. За целите на настоящата процедура производството на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане НЕ Е индустриален процес.

Финансиране

Процедурата е на обща стойност 2.5 млн. евро, минималният размер на помощта е 150 хил. евро, а максималният – 200 хил. евро. Бенефициентите ще могат да получат 100% от стойността на всеки проект.

По настоящата процедура може да бъдат подавани проекти предложения, при които стойността на допустимите разходи е повече от 200 000 евро. В този случай остатъкът от общите допустими разходи по проекта, трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на Кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.

Правилата за допустимост на разходите се прилагат и към съфинансирането, когато същото се предоставя за допустими дейности. Когато кандидатът и/или негов партньор участват в проекта със собствен принос, този принос следва да бъде включен в бюджета на проекта. Проектни предложения, които не са в съответствие с изискванията за минимален и максимален размер на БФП, не са допустими за финансиране и се отхвърлят по време на оценката. На етап техническа и финансова оценка може да се извърши служебно редуциране на разходи, свързани с проектното предложение. В случай че при редуциране на разходите размерът на БФП е по-малък от 150 000 евро, проектното предложение се отхвърля.

Териториален обхват

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България (РБ), като някои от дейностите могат да бъдат изпълнени в страните-донори (ако е приложимо).

Кой може да кандидатства?

По тази процедура допустими кандидати са САМО лица, които имат регистрация на територията на РБ и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон (ТЗ). Клонове на юридически лица (ЮЛ), регистрирани в РБ, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Кандидатът следва да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не да действа като посредник.

Във връзка с режима на минимална помощ „de minimis“ потенциалните кандидати НЕ МОГАТ да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ (БФП), в случай че ДЕЙНОСТТА, за която кандидатстват, се отнася до:

 • сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 104/2000;
 • сектора на първично производство на селскостопански продукти;
 • сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:
 • когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или
 • когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

Допустими проектни партньори

Всяко частно или публично ЮЛ, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като ЮЛ лице в страните-донори, РБ или държава извън ЕИП, която има обща граница с РБ, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него, се считат за допустими проектни партньори. Партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на изпълнението на мерки за енергийна ефективност. Когато кандидатът има един или повече партньори, трябва да сключи споразумение, в което са посочени ролите и отговорностите на отделните партньори. ВАЖНО:

 • Няма ограничение за броя на партньорите.
 • Броят на партньорите не се отразява на оценката на проектното предложение.
 • Допълнителни точки се дават при партньор от страна-донор.

 Допустими проекти

Настоящата покана е специфично насочена към реализиране на подходящи мерки за ЕЕ, чрез които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси на българските предприятия. Всеки кандидат може да подаде САМО едно проектно предложение, което може да включва една или повече промишлени системи. За да бъде допустим за финансиране проектът, е необходимо наличие на следната проектна готовност: Доклад от обследването за ЕЕ, изготвен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ в съответствие с наредбата по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ и Резюме на  Доклада от извършеното обследване за ЕЕ на промишлената система. Когато проектното предложение включва повече от една промишлена система, енергоспестяващите мерки могат да се препоръчат с един или повече Доклад/и за обследване за ЕЕ. Проектното предложение трябва да включва енергоспестяващи мерки, които са  препоръчани с Доклад от обследване за ЕЕ на промишлената система.

По настоящата процедура НЕ СА допустими следните дейности: изграждане на транспортни съоръжения, подобряване на енергийната ефективност на системите за осветление, мерки за подобряване на енергийните характеристики на промишлените сгради.

Всеки проект, представен в рамките на тази покана, трябва ясно да описва демаркацията и/или допълняемостта с дейностите, включени в подобни проекти, които се предвижда да бъдат подкрепени от други финансови инструменти, предоставящи БФП. НЕ СА допустими за подкрепа дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Допустими за финансиране дейности

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

 • Изпълнение на енергоспестяващи мерки, препоръчани в Доклад от обследването за ЕЕ;
 • Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за ЕЕ;

В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, допустими са само системи, които осигуряват енергия само за промишлената/ите система/и, включена/и в проектното предложение.

 • Извършване на строително-монтажни работи (СМР) и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за ЕЕ;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за ЕЕ;
 • Управление на проекта;
 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от партньора;
 • Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента;
 • Дейности за информираност и публичност;
 • Одит.

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Партньор/и:

 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от партньора;
 • Посещения в страна-донор на Бенефициента и посещения в България на Партньорите от страни-донори.

Дейностите за информираност и публичност и извършване на одит СА задължителни за всеки проект. Кандидатът следва да представи План за информираност и публичност във Формуляра за кандидатстване в точка „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“. Извършването на дейности за информираност и публичност и одит следва да са предвидени като разход в Бюджета на проекта.

Недопустими дейности: изпълнение на мерки, които не са препоръчани с Доклад от обследване за ЕЕ; изпълнение на мерки за ЕЕ, които не се отнасят до индустриалния/ите процес/и на предприятието; дейности, свързани с извършване на обследване за ЕЕ; дейности, свързани с изпълнение на мерки, включени в обследването и отнасящи се до икономическа дейност, различна от тази, за която се кандидатства или икономическа дейност, която кандидатът не е осъществявал до момента; дейности за изграждане на транспортни съоръжения, подобряване на енергийната ефективност на системите за осветление, мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите; дейности, чието изпълнение е започнало преди подаване на проекта; дейности, които вече са финансирани от др. публични източници; закупуване на дълготрайни активи втора употреба и на дълготрайни активи, които не са заведени за първи път от получателя на помощта; закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта или не са необходими за изпълнение на мерките, включени в обследването за ЕЕ; консултантски услуги за разработване на проектното предложение; консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер.

Допустими разходи

Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори, БФП се предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като кандидатът следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от БФП. В случай на заявена помощ едновременно за допустим и недопустим сектор, в бюджета на проекта ще бъде извършена служебна корекция за премахване на разходите за дейностите в недопустимия сектор.

Допустими преки разходи:

 1. Разходи за персонал, работещ по проекта, състоящи се от действителни заплати, вноски за социално осигуряване и други разходи по закон, включени във възнаграждението, ако това съвпада с обичайната политика на Бенефициента, съответно на Партньора, по отношение на възнагражденията.;
 2. Пътни, дневни и квартирни разходи за персонала на Бенефициента и на Партньора;
 3. Разходи по договори с външни изпълнители за:
 • доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективно;
 • извършване на СМР и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност.

Разходите за машини, съоръжения и оборудване са допустими в размер на частта от амортизацията, която съответства на продължителността на проекта и степента на действително използване за целите на проекта. Когато машините, съоръженията и  оборудването е неделимо и необходимо условие за постигане на целите и резултатите по проекта, цялата стойност на разходите за тях е допустима.

 1. Други преки разходи по договори с външни изпълнители:

Разходи, произтичащи пряко от допустимите дейности по проекта (разходи за превод, одит, информираност и публичност, обмен на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Бенефициента/Партньора/ите и др.). Разходите по договори на Бенефициентите с външни изпълнители са допустими, когато тези договори са сключени при спазването на законодателството в областта на обществените поръчки, в частност ЗОП и ППЗОП, в случаите, когато бенефициентите се явяват възложители по чл. 5 от ЗОП,  или Когато Бенефициентите не се явяват възложители по чл. 5 от ЗОП, се прилага ПМС № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ (ПМС № 118), включително и в случаите, когато Бенефициентът не попада в обхвата на постановлението.

Допустими непреки (режийни) разходи:

Непреки разходи са всички допустими разходи, които не могат да бъдат идентифицирани от Бенефициента и/или Партньора/ите по проекта като пряко свързани с проекта, но които могат да бъдат идентифицирани и доказани от неговата счетоводна система като разходи, направени в пряка връзка с допустимите преки разходи към проекта. Те не могат да включват допустими преки разходи. Непреките разходи по проекта представляват справедливо разпределение на режийните разходи на Бенефициента или на Партньора/ите по проекта. Бенефициентите и Партньорите им могат да определят своите непреки разходи чрез един от следните методи:

 • (а) въз основа на реалните непреки разходи за тези Бенефициенти и проектни Партньора/ите, които имат аналитична счетоводна система, установяваща техните непреки разходи съгласно посоченото по-горе;
 • (б)  твърда ставка в размер до 25% от общите преки допустими разходи, с изключение на преки допустими разходи за възлагане на подизпълнители и разходите за ресурси, предоставени от трети лица, които не са използвани на територията на Бенефициента или проектния Партньор/ите;
 • (в)  твърда ставка в размер до 15% от преките допустими разходи за персонал, без да е налице изискване за ПО да извърши изчисление, за да определи приложимия размер; или
 • (г)  твърда ставка, прилагана спрямо преки допустими разходи, въз основа на съществуващи начини и съответни ставки, приложими в политиките на Европейския съюз за подобни типове проекти и Бенефициенти;
 • (д) в случай че Бенефициентът или Партньорът/ите по проекта е международна организация или агенция, непреките разходи могат да бъдат определени съгласно правилата за непреки разходи, прилагани в тези организации, в съответствие със специфични разпоредби на Програмното споразумение.

Изцяло електронно кандидатстване

Подаването на проектни предложения се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Питайте Програмния оператор (ПО) по Насоките за кандидатстване

Кандидатите могат да задават въпроси по Насоките за кандидатстване по електронна поща. Въпросите могат да бъдат задавани не по-късно от 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Адрес на електронна поща: eeаgrants@me.government.bg

Въпросите и отговорите ще бъдат публикувани на сайта на Програмата, част от единния информационен портал на ФМ на ЕИП за Република България (www.eeagrants.bg), както и в ИСУН 2020. ПО отговаря на зададените въпроси в срок до 5 работни дни, но не по-късно от 14 дни преди крайната дата за подаване на проектни предложения.

Оценка и подбор на проекти

Оценката и подборът на проектни предложения се извършва на три етапа: Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (ОАСД); Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО) и Етап 3: Подбор на проекти (ПП). За осъществяване на тези етапи ПО ще назначи Оценителна комисия (за етапи 1 и 2) и Комитет за подбор на проекти (за етап 3).

Срок за изпълнение на проектите

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 април 2024 г.

Плащанията по сключен договор за БФП са:

 1. Авансово плащане- то е е в размер до 30 % от размера на предоставената БФП и се извършва в срок до 1 (един) месец след подаване през ИСУН 2020 на искане за авансово плащане с приложени изискуеми документи;
 2. Междинно/и плащане/ия- извършва се след подаване през ИСУН 2020 на искане за междинно плащане в срок до 10 работни дни след одобрение на съответния междинен отчет.
 3. Окончателно плащане.

Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърли 80 % от предоставената БФП.

Документи за кандидатстване и информация относно процедурата👉ТУК!

Източник: www.eeagrants.bg; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!