Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите (ЗИД на ЗФ).

С проекта на ЗИД на ЗФ се цели въвеждане на мерки, гарантиращи прилагането на пряко приложимото законодателство на Европейския съюз в сектора на фуражите и по-конкретно на:

 • Регламент (ЕС) 2019/4 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (Регламент (ЕС) 2019/4), ), който ще се прилага от 28 януари 2022 г.
 • Регламент (ЕС) 2020/354 на Комисията от 4 март 2020 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, и за отмяна на Директива 2008/38/ЕО (Регламент (ЕС) 2020/354), който се прилага от 25 декември 2020 г.

 22.12.2021 г. е крайната дата на обществената консултация, в рамките на която могат да бъдат изпращани становища и предложения до Българската агенция по безопасност на храните на електронна поща: r_penova@bfsa.bg, както и чрез портала за обществени консултации на Министерски съвет👉www.strategy.bg…

 

С проекта на ЗИД на ЗФ се предвижда изменение и допълнения в Закона ветеринарномедицинска дейност (ЗВД), което имат за цел да се изключи от обхвата на ЗВД процедурата за регистрация на обектите, в които се извършва дейност търговия на храните за животни, които не се отглеждат за производство на храни, включително и за животни с ценна кожа, изменя се чл. 229, ал. 1 от ЗВД. С предложеното изменение и допълнение се гарантира, че Законът за фуражите урежда всички обществените отношения по цялата фуражна верига.

Заинтересованите страни

В Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на ЗИД на ЗФ (ЧПОВ) са посочени следните заинтересовани страни:

 • Министерство на земеделието, храните и горите
 • Министерство на околната среда и водите
 • Българска агенция по безопасност на храните
 • Оператори във фуражния сектор
 • Доставчици на услуги, управляващи средствата за комуникация от разстояние
 • Научните организации и институти – Тракийски университет, гр. Стара Загора; Лесотехнически университет, гр. София; Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив;
 • Браншови организации:
 1. Съюза на производителите на комбинирани фуражи;
 2. Асоциация на свиневъдите в България;
 3. Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи;
 4. Асоциация на земеделските производители в България;
 5. Асоциация на индустриалното свиневъдство в България;
 6. Съюза на птицевъдите в България;
 7. Асоциация на промишленото птицевъдство;
 • Ветеринарни лекари
 • Собственици на животни
 • Потребители на продукти от животински произход

В ЧПОВ се посочва още, че:

 • Редица участници ще се възползват от ЗИД на Закона за фуражите, сред които, фермери, собственици на домашни любимци, ветеринарните лекари, фармацевтични компании и други предприятия. Като цяло всички ще имат полза от това ново законодателство, особено чрез мерките за борба с антимикробната резистентност, където е установено наличието на връзки между здравето на човека, здравето на животните и околната среда.
 • За собствениците на животни животните ползата ще се дължи на прилагането на правилните лекарствата, достъпни за лечението им при поставена диагноза от ветеринарен лекар и необходимост от лечение, както и на подходяща употреба на тези лекарства, когато те са антимикробни.
 • Очаква се ползата за здравето на човека да дойде от правилата, целящи да запазят ефективността на антимикробните средства (включително антибиотиците).
 • Производителите на медикаментозни фуражи ще се възползват от подобрената конкуренция, подобрената циркулация на ВМП и медикаментозни фуражи в целия ЕС.
 • Обучението на бъдещите специалисти в университетите, които ще работят в сферата на производството на медикаментозни фуражи и в сферата на животновъдството ще допринесе за правилното лечение и разумната употреба на ветеринарни лекарствени продукти чрез медикаментозните фуражи при лечението на животните и хомогенното разпределение на тези субстанции в произведения медикаментозен фураж.
 • Към датата на извършване на настоящата частична оценка на въздействието на територията на Република България са одобрени 10 бр. производители на медикаментозни фуражи, които произвеждат такива само за сектор свиневъдство.

Документи към обществената консултация:

👉Запознайте се с пълния актуален текст на 👉Закон за фуражите

Източник: www.strategy.bg; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!