Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020.

23 септември 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

👉 Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор №BG06RDNP001-6.008 по подмярка 7.6 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Целта на процедурата е да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение за развитието на селските райони. Културно-историческото развитие на Република България обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в различни обекти с религиозно значение, църкви, храмове и манастири. Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и повишаване качеството на живот на хората, живеещи в тях.

28 423 283 лева е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и не могат да надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за проекта.

ДОПУСТИМИ кандидати по процедурата са местни поделения на вероизповеданията, признати за юридически лица по силата на чл. 10 от ЗВ или Регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от ЗВ.

ДОПУСТИМИ за подпомагане са следните разходи за:

  1. възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
  2. закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, до пазарната им стойност;
  3. придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, свързани с дейностите по проекта, до пазарната им стойност;
  4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉 Запознайте се с публикувания на 22 юни 2020 г. пълен пакет документи към👉 BG06RDNP001-7.015 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съдържащи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение на одобрените проекти и приложенията към тях.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!