Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 година (НППЛВС 2019-2023).

Поради продължаващата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, на 22 ноември 2021 г. влязоха в сила Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2026 и Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2027, предвиждащи част от пакета от кризисни мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор, въведен през 2020 г. да продължи своето действие и през 2022 г. В тази връзка са и предложените с проекта на НИД промени в Наредба № 6 от 2018 г., въвеждащи прилагането на предвидените от Европейската комисия кризисни мерки.

Друго основание за промяната е Регламент (ЕС) 2021/2117, който налага необходимостта от уреждане на правила за управление на мерките от НППЛВС в преходния период между настоящата програма и новия Стратегически план, който по отношение на подпомагането в лозаро-винарския сектор ще се прилага от 16 октомври 2023 г. НППЛВС 2019 – 2023 година ще се прилага до 15 октомври 2023 г. Оптималното управление на бюджета за последните две финансови години от програмата също налага предвиждане на някои правила относно заявяването на авансово подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“.

До 23.02.2022 г. могат да бъдат изпращани становища и коментари по публикуваните документи на следния е-mail: ktuteva@mzh.government.bg, както и чрез портала на Министерски съвет за обществени консултации на👉 https://www.strategy.bg…

 

Предложените в настоящия проект на НИД на Наредба № 6 промени се отнасят до:

  • Запазване на увеличения размер на подпомагането по мерките от програмата и през 2022 г. по следния начин: по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ помощта е 90% (вместо 75%) от направените допустими разходи; по мерки, „Инвестиции в предприятия“ и „Събиране на реколтата на зелено“ помощта е 70% (вместо 50%); за мерки „Популяризиране в трети държави“ и „Информиране в държавите членки“ помощта от ЕС също е увеличена на 70% (вместо 50%), но в случай че бенефициер отговаря на критериите и за държавна помощ, крайният размер на помощта остава 80%. Този размер на подпомагане ще се отнася за кандидати, сключили през финансова 2022 г. договор за предоставяне на финансова помощ по мерките от програматата
  • По мярка „Застраховане на реколтата“ подпомагането се увеличава на 80% от разходите за застрахователни премии, за всички видове рискове. Този размер на подпомагането от ЕС се прилага за периода от 16 октомври 2021 г. до 15 октомври 2023 г.;
  • Прилагане на мярка „Събиране на реколтата на зелено“ по облекчени правила и през 2022 г.
  • Нови разпоредби с ясни правила по отношение на сроковете за договаряне, изпълнение и изплащане на помощта. Тези условия ще важат основно за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“, по които договорите за подпомагане по реда на настоящата програма следва да бъдат сключени до 31 декември 2022 г. (това изискване важи и за договорите по всички други мерки), а изпълнението на дейностите може да продължи най-късно до 15 октомври 2025 г. По тези две мерки обаче, одобрените заявители следва да изпълнят такава част от договорените дейности по двете мерки, която съответства на поне 30% от общата одобрена за финансиране сума до 15 октомври 2023 г. В този срок въпросният размер от общото подпомагане следва да бъде и изплатен на бенефициерите.
  • В проекта е предвидено и условие за заявителите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“ през 2022 и 2023 г., които заявяват авансово плащане, същото да бъде посочено в заявлението за предоставяне на финансово подпомагане, както и в заявлението за предоставяне на авансово плащане. В противен случай (ако е посочен различен размер) заявлението за предоставяне на авансово плащане ще бъде отказано, а договорът прекратен.
  • Предвидено е изменение и на изискването кои две години да се взимат предвид при изчисление на средния доход при обезщетение за загуба на доход, както и изменение на изискването за продължителността на договора за наем на площите с лозови насаждения по мярка „Събиране на реколтата на зелено“. И двете изменения целят прецизиране на текстовете от гледна точка на практическото прилагане на мерките.

Пакет документи към общественото обсъждане

Предвижда се промените да влязат в сила в деня на обнародването на НИД в „Държавен вестник“.

👉Запознайте се с пълния текст на👉Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 , съдържащ последните обнародвани на 12.11.2021 г. промени.

Източник: www.mzh.government.bg; www.strategy.bg; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!