Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 19.04.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020.

До 17:30 ч. на 23 юли 2021 г. е срокът за подаване на проекти в ИСУН!

 

👉 Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

 

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България. В резултат на осигурената подкрепа по процедурата се очаква да се реализират проектни предложения, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства, включително да се осигурят възможности за създаване на заетост, да се създадат по-добри условия за труд в стопанствата, да се насърчи биологичното производство на продукти и внедряване на иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации, както и да се стимулира сдружаването сред земеделските стопанства в страната.

Съгласно преходния Регламент (ЕС) 2020/2220 от 23 декември 2020 г., предвид безпрецедентните предизвикателства, пред които са изправени селскостопанският сектор и селските райони в Съюза поради кризата с COVID-19, са предоставени на всяка страна членка на ЕС допълнителните средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (ЕИВ, известен още  като NextGeneration EU (NGEU)) към удължените с 2 години ПРСР 2014-2020. Допълнителният финансов ресур от ЕИВ следва да насърчава икономическото и социалното развитие в селските райони и да допринесе за устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

ДОПУСТИМИ кандидати по процедурата са:

 • земеделски стопани;
 • групи или организации на производители.

Към датата на кандидатстване кандидатите трябва:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 • да имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро СПО (изчислен по таблица съгласно Приложение № 3 от комплекта документи за кандидатстване);
 • ако кандидатите са юридически лица, трябва да са: а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по СЕПП, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности; б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

Не е допустимо доказване на минималният СПО с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година към датата на подаване на проектното предложение.

 

 

БЮДЖЕТ и ЛИМИТИ на допустими разходи

 

422 218 104 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), от които: 372 326 030.32 лева от ЕС (241 835 054. 32 лв. са средствата от ЕЗФРСР и 130 490 976 лв. са от ЕИВ) и 49 892 073.68 лева е националното финансиране.

 • 29 337 лева е минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение;
 • 2 933 700 лева е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат;
 • 2 933 700 лева е максималният размер на допустимите разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители;
 • 488 950 лева е максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника, включена в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура.

ПРОЦЕНТ на подпомагане

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до:

1. 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 955 800,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 • а) за инвестиционни разходи в обхвата на NGEU (посочени в Приложение № 1 на Указанията за кандидатстване), с изключение на сменяема прикачна техника, финансовата помощ се увеличава с до 25 %;
 • б) за инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10 %;

Финансовата помощ за инвестиционни разходи за земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 50 %.

2. 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 • а) за инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника, финансовата помощ се увеличава с до 25 %;
 • б) за инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10 %;

Финансовата помощ за инвестиционни разходи в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35 %.

Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ има право да намали размера на заявената финансова помощ, когато след класирането по критериите за оценка за проектното предложение не е наличен финансов ресурс по Инструмента на ЕС за възстановяване (ЕИВ). В тези случаи оценителната комисия извършва допълнителна оценка на показателите на бизнес плана в съответствие с одобрения размер на финансовата помощ. БФП за инвестиции, попадащи в Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника, се финансира изцяло от бюджета по Инструмента на ЕИВ за възстановяване. При изчерпване на финансовите средства от ЕИВ, тези разходи се финансират от ЕЗФРСР до размера на финансовата помощ по т. 1 или т. 2 в рамките на общия размер на БФП по процедурата.

ДОПУСТИМИ за подпомагане са следните разходи:

1.Инвестиционни разходи:

1.1. Разходи за материални инвестиции за:

 • строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, вкл. такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
 • закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда.
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.
 • закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, вкл. чрез финансов лизинг.
 • закупуване на земя, сгради, помещения и др. недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения;
 • закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.
 • рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, вкл. кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, вкл. нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.

1.2. Разходи за нематериални инвестиции за:

 • достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
 • закупуване на софтуер, вкл. чрез финансов лизинг.
 • ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

2. Общи разходи Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение. Тази категория разходи не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проектното предложение.

*Проектите по подмярка 4.1 на ПРСР само за земеделска техника- без становище от РИОСВ

ПРИОРИТЕТ ще имат проекти

 • Приоритет № 1 „Подпомагане на земеделски стопани в чувствителни сектори“
 • Приоритет № 2 „Подпомагане на проекти с интегриран подход“
 • Приоритет № 3 „Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост“
 • Приоритет № 4 „Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“
 • Приоритет № 5 „Подпомагане на кандидати с проекти на територията на  райони с природни и други ограничения“.

Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 15 т. по критериите за оценка.

ИЗЦЯЛО електронно подаване и оценка на проектите в ИСУН

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи ЕДИНСТВЕНО чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020 и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка.

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020. ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉Запознайте се с публикувания на 19 април 2021 г. пълен пакет документи по процедура BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020:

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/

*Публикацията е актуализирана на 28.04.2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!