Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува в сайта на министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за обществено обсъждане на пакет документи, с които се предлага промяна в утвърдените насоки по Процедура № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020.

 

Пълният пакет документи по процедурата включва:

25 май 2020 г. (включително) е крайният срок, в рамките на който заинтересованите страни могат да изпращат писмени предложения и коментари по горепосочените документи на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

 

Част от кандидатите по процедурата са възложители по Закона за обществени поръчки и беше изразено желание да стартират провеждане на процедурите преди сключване на административния договор. Като се вземе предвид сравнително дългия процес за възлагане на обществени поръчки и напредналия етап на прилагане на ПРСР 2014-2020 г. предлагам да бъде извършена промяна в Условията за изпълнение, която да позволи започване на процедура за избор на изпълнител на дейности по проекта по реда на ЗОП и преди сключване на административен договор.

За да се гарантира намаляване на процента на грешки тази възможност ще е допустима, само ако Държавен фонд „Земеделие“ е извършил предварителна проверка на планираните обществени поръчки. В тази връзка следва да се променят и аналогични текстов е в Условията за кандидатстване.

Промяната ще осигури на възможност за бързо изпълнение на одобрените проектни предложения, ще ускори усвояването на средства по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., като се намали риска от загуба на средства в края на програмния период.“– аргументира директорът на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ в доклада си.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ: До 10 юли е отворен приемът по новата подмярка за биосигурност 5.1 на ПРСР 2014-2020. ВИЖТЕ РЕЗЮМЕ.

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 733 други абонати.