Управляващият орга (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува за обществено обсъждане ПРОЕКТ на насоки по процедура № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020.

В срок до 28 октомври 2020 г. (включително) на електронна поща: rdd@mzh.government.bg могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи.

Подмярка 16.4 осигурява подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки и местните пазари, както и за популяризиране на дейностите в местен контекст, свързани с развитието на къси вериги за доставки и местни пазари. Подмярката подкрепя популяризиране на дейностите, когато това се отнася до въпросната верига за къси доставки или местния пазар в цялост, а не за ограничен брой отделни продукти, предлагани от нея. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за колективни проекти за сътрудничество.

ДОПУСТИМИ кандидати

По подмярка 16. 4 се подпомагат организации, които изпълняват колективни проекти и се определят за нуждите на подмярката като:

 • Обединение за къса верига на доставки или
 • Обединение за местен пазар.

Кандидатите са юридически лица, регистрирани по Търговския закон. За целите на подмярката се определят като „Обединение за къса верига на доставки”, като се добавя и конкретно име или  „Обединение за местен пазар”, като се добавя и конкретно име, с цел лесно идентифициране на бенефициента при дейностите за популяризиране.

Юридическите лица, участващи в обединенията, както и обединенията трябва да отговарят на определението за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малки и средни предприятия.

Задължително е поне двама участника да си сътрудничат в обединението за къса верига на доставки или в обединението за местен пазар!

Задължително е участието на земеделски стопанин!

Участниците земеделски стопани и предприятия в областта на преработка на храни трябва да произвеждат продуктите, с които участват в обединението!

Участниците в обединението могат да бъдат само:

За обединение за къса верига на доставки:

 • Земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), включително групи или организации на производители;
 • предприятия в областта на преработката на храни;
 • търговци на дребно, регистрирани по Търговския закон.

За обединение за местен пазар съгласно:

 • Земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г., включително групи или организации на производители, чиито членове са само земеделски стопани, и/или земеделски стопани, предлагащи на пазара преработена собствена продукция.

Какво е „къса верига на доставки“?

Това е верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработватели и потребители. Подпомагането по подмярката обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.

Какво е местни пазари“?

Местни пазари“ означава пазари в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта, в който радиус трябва да се осъществяват, както преработката, така и продажбата му на крайния потребител.

ФИНАНСОВА помощ

 • 13 690 600 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура.
 • 977 600 лв. е максималният размер на БФП за един проект.
 • 15 000 лв. е минималният размер на БФП за един проек.
 • 68 453 лв. е максималният размер на допустимите текущи разходи за един проект за всяка календарна година за изпълнение на колективния проект.
 • 39 116 лв. е максималният размер на допустимите разходи за популяризиране за един проект за всяка календарна година, свързани с изпълнение на колективния проект.

Процент на съфинансиране: максималният размер на БФП е 50 % от общите допустими разходи за изпълнение на проектното предложение.

КРИТЕРИИ за подбор на проекти

Критериите за подбор на проектите и методиката за прилагането им са консултирани с Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 чрез писмена неприсъствена процедура в периода от 08.10.- 15.10.2020 г. С тях можете да се запознаете от проекта на Указания за кандидатсване.

Кандидатстване

Проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Кандидатите представят колективен проект за сътрудничество, в който е посочен: териториален обхват на действие, брой и вид на участниците, дейности, които ще се извършват от обединението, продукти, включени в предмета на сътрудничеството,  инвестиционен и бизнес план за изпълнение на дейностите и план за популяризиране.

Слаб интерес при първия прием по подмярка 16.4

В рамките на първия прием, реализиран в периода от 13 юли 2020 г. до 14 септември 2020 г., бяха подадени 2 проекта за къси вериги и местни пазари са подадени по подмярка 16.4 от ПРСР 2014-2020 . При 15 646 400 лв. общ размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата, определен в Заповедта на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020, общата стойност на всички подадените в ИСУН 2020 проектни предложения е 603 762.33 лв.

👉Запознайте се с публикувания на 21 октомври 2002 г. пълнен пакет документи на 👉Проект на насоки по процедура № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г., включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР).
Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

👉ВИЖТЕ добри практики и вдъхновяващи идеи за сътрудничество при късите вериги на доставки в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ📌

ВИЖТЕ още:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!