Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (НД на Наредба № 4).

29 март 2021 г. е крайният срок на обществената консултация, в рамките на който могат да бъдат изпращани становища на следния електронен адрес:PAngelova@mzh.government.bg или чрез Портала за обществени консултации на МС ww.strategy.bg

 

Проектът на НД на Наредба № 4 предлага допъления в раздел II „Авансово плащане“

Предложени са изменения по отношение на възможността за спиране на сроковете за разглеждане на искания за авансови плащания (аналогично на предвидената процедура по разглеждане на искания за междинно/окончателно плащане) по мерките и подмерките от ПРСР 2014 – 2020, в случаи:

  1. когато Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция е изискала от бенефициента документи и/или данни, касаещи искането за авансово плащане;
  2. са представени документи, от които възниква съмнение за нередност, което налага извършването на допълнителни проверки от специализирано структурно звено към ДФЗ – РА – за период не по-дълъг от три месеца;
  3. когато в случаите по т. 2 възникнат съмнения за измама и бъде сезирана прокуратурата от ДФЗ – РА, или е образувано досъдебно производство, от чийто изход зависи произнасянето по искането за плащане – за периода до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
  4. когато се установи необходимост от изискване от ДФЗ – РА, на становище или информация от други органи или институции – за периода от изпращане на искането за предоставяне на становище или информация до датата на получаването им от ДФЗ – РА.

Предложените промени предвиждат за случаите по т. 2 ДФЗ – РА да изпраща уведомление до бенефициента за спирането на срока за извършване на авансово плащане, в което да бъдат посочвани и мотиви. В проекта на доклада на зам.-министър Василева се посочва, че „Извършените препратки в наредбата са правно-технически уточнения и не водят до промяна на процедурните правила за работа на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.“

В проекта на доклад на заместник-министър Лозана Василева се мотивира и необходимостта от изменението на националното законодателство, с което да бъде допуснато предоставяне на авансово плащане за проектни предложения в условията на отменено изискване за обезпечение за представени от ДАЕУ (Държавна агенция „Електронно управление“) проектни предложения по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от  ПРСР 2014 – 2020. Като аргументи е посочено европейското право, даващо тази възможност, както и постъпилите от ДАЕУ коментари в рамките на обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.3, цитирани: „условията за отпускане на авансово плащане, а именно – представяне на банкова гаранция или еквивалент на банкова гаранция, съгласно Закона за държавният дълг или Решение на Министерският съвет на Република България,  към настоящия момент са неизпълними… Предвид бюджета, с който разполага ДАЕУ за капиталови разходи през 2021 г., изпълнението на проекта по посочения в Условията за изпълнение начин е под въпрос.“. Коментарът е приет от Управляващия орган като целесъобразен, с ангажимент по предприемане на действия за изменения на националното законодателство.

В аргументите на зам.-министър Василева се подчертава значимостта на бързото и ефективно изпълнение на инвестиците по подмярка 7.3 „поставени в ситуацията на пандемична обстановка с наложени ограничения по отношение на културен, образователен, трудов и социален живот, дейностите по създаване на условия за бързо и ефективно изпълнение на инвестиции, имащи за цел предоставяне на широколентов достъп от следващо поколение, съответно високоскоростна интернет свързаност на 59 общини от селските райони, попадащи на територията на 23 области, е от особено значение.“

Пакет документи към общественото обсъждане

Предвижда се Наредбата да влезе в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉НАРЕДБА № 4 от 2018 за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, съдържащ последните обнародвани промени в ДВ. бр. 108 от 22.12.2020 г.

Източник: www.strategy.bg; МЗХГ; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!