Европейската комисия (ЕК) подготвя политическа инициатива относно растенията, получени чрез насочена мутагенеза и цисгенеза. Тя ще обхваща също така храни и фуражи, получени от такива растения.

Инициативата на ЕК има за цел да се осигури подходящ регулаторен надзор за съответните растителни продукти, като се гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните и на околната среда и се способстват иновациите и приносът на растенията, получени чрез безопасни нови геномни техники (НГТ), за постигането на целите на Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“.

Настоящата обществена консултация на ЕК е важен източник на информация за инициативата на ЕК. Тя има за цел да се съберат мненията на гражданите и заинтересованите страни относно функционирането на действащото законодателство в областта на ГМО по отношение на растенията, получени чрез целенасочена мутагенеза и цисгенеза, и получените от тях храни и фураци, т.е. съгласно действащото законодателство в областта на ГМО, както и относно възможните варианти за нова рамка.

До 29 юли 2022 г. (до полунощ брюкселско време) можете да участвате в обществената консултация, като попълните на български език онлайн въпросник, наличен в портала на ЕК 👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation…

 

Въпросникът е наличен на всички официални езици на ЕС с оглед на възможно най-широко участие на заинтересованите страни.

Целева аудитория

Инициативата относно растенията, произведени чрез някои НГТ, засяга гражданите и заинтересованите страни (напр. публичните органи на равнището на ЕС и на национално равнище, животновъдите, земеделските стопани и други икономически оператори в агрохранителната верига, академичните среди и изследователите, неправителствените организации), както в рамките на ЕС, така и извън него, като обхваща широк кръг от интереси в областта на селското стопанство, храните и фуражите, растенията, околната среда, устойчивостта, биотехнологиите като цяло и по-конкретно прилагането на целенасочена мутагенеза и цисгенеза при растенията, включително произведените от тях храни и фуражи.

Източник: https://ec.europa.eu/; EUAgri

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 17 юни тече обществено обсъждане на „Консултационен документ за концепция на проект за Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти“

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!