Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 обяви процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от ПРСР 2014-2020.

Процедурата предвижда предоставяне на подпомагане за използването на консултантски услуги от млади земеделски стопани за посрещане на нарастващите разходи за консултантски услуги и подобряване на общата производителност на техните стопанства, под формата на консултантски пакет. Консултантският пакет, предоставян по настоящата процедура на консултантски организации – допустими бенефициенти по подмярката, има за цел да улесни процеса на навлизане на млади земеделски стопани в селскостопанския сектор, вкл. чрез съдействие за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020. Посредством подкрепата по процедурата, консултантски пакет ще може да бъде предоставен на над 1 900 млади земеделски стопани.

До 17:30 ч. на 3 май 2022 г. е срокът за подаване на проекти в ИСУН!

 

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Допустими кандидати:

Финансова помощ по процедурата ще се предоставя на доставчици на консултантски услуги, които се определят като консултантски организации по подмярката. Те предоставят индивидуални съвети и консултации в рамките на консултантски пакет А2Б за млади земеделски стопани.

Институциите и организациите, които предоставят консултантски услуги, могат да бъдат:

 • Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ);
 • юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • организации, регистрирани по чл. 6 от Закона за Селскостопанската академия или по чл. 6 от Закона за Българската академия на науките и
 • висши училища в Република България, акредитирани по Закона за висшето образование.

Консултантски пакет А2Б:

Консултантският пакет А2Б обхваща следните модули съгласно ПРСР 2014-2020:

 • Модул № 1 „Задължения на равнище стопанство, произтичащи от законово установените изисквания за управление и/или стандартите за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в глава І на дял VІ от Регламент (ЕС) № 1306/2013“;
 • Модул № 2 „Селскостопански практики, от полза за климата и околната среда, установени в дял ІІІ, глава 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 и за поддръжката на земеделските площи съгласно член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1307/2013“;
 • Модул № 4 „Изисквания, определени от националното законодателство за изпълнение на член 11, параграф 3 от Рамковата директива за водите“ и приложение I от Регламент (ЕС) 1306/2013;
 • Модул № 5 „Изисквания, определени от националното законодателство за изпълнение на член 55 от Регламент № 1107/2009, по-специално спазване на общите принципи на интегрираното управление на вредителите, както е посочено в член 14 от Директива 2009/128/ЕО“;
 • Модул № 6 „Стандарти за безопасност на труда и/или стандарти за безопасност на стопанствата“;
 • Модул № 7 Специфични съвети за земеделски стопани, които създават стопанство за първи път“. Подкрепа за участие в подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020, включително разработването на бизнес план и на проектно предложение; съвети по време на изпълнение на бизнес плана; консултиране на младия земеделски стопанин за кандидатстване по други мерки от ПРСР 2014 – 2020.

Финансови парамери:

3 126 728.00 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова  (БФП) по процедурата.

 • 15 920.20 лв. е минималният размер на БФП за едно проектно предложение, представено от един кандидат;
 • 1 592 020.00 лв. е максималният размер на БФП за едно проектно предложение, представено от един кандидат;
 • по процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидата и БФП може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта;
 • стойността на разхода, за предоставяне на един консултантски пакет А2Б, възлиза на 1 592.02 лв.

 

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната пощаrdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗм и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Документи за кандидатстване и информация

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на официалната страница на Министерството на земеделието и в ИСУН 2020👉ТУК!

Източник: МЗм; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ (актуализация на 28.02.2022):

Публикуван е Индикативният график за приемите по ПРСР през 2022 г. Кои 7 подмерки ще бъдат отворени?

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!