Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (НППЛВС 2019 – 2023). 

30.09.2020 г. е крайния срок на общественото обсъждане, в рамките на който могат да бъдат изпращани становища до: KTuteva@mzh.government.bg

В доклада на заместник-министър Лозана Василева се посочва, че причините за промяна в Наредба № 6 са продиктувани от влезлия в сила на 14.09.2020 г. Делегиран регламент (ЕС) 2020/1275 на Комисията от 6 юли 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (OB L 300, 14.9.2020 г.) (за кратко „Делегиран регламент (ЕС) 2020/1275“), регламентиращ промени в някои от извънредните разпоредби по отношение на мерките от лозаро-винарския сектор (в сила от 04.05.2020 г.), които следва да бъдат отразени в приложимата национална нормативна уредба.

В аргументите на зам.-министър Василева се подчертава значимостта на промените, свързани със следното увеличаване размера на финансовото подпомагане по мерките, договорени до 15 октомври 2020 г.:

  • „Популяризиране в трети държави“- от 60% на 70%
  • „Преструктуриране и конверсия на лозя“- от 80% на 90%
  • „Застраховане на реколтата“- от 60% на 70%
  • „Инвестиции в предприятия“- от 60% на 70%
  • „Събиране на реколтата на зелено“- от 60% на 70%

Цели

С изменението на Наредба № 6 МЗХГ ще осигури възможност на кандидатите по мерките да се възползват от по-голям размер на подпомагане. С промяната в срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ (от 2 октомври 2020 г. на 7 октомври 2020 г.) се цели осигуряване на допълнителен времеви ресурс за действия от страна на бенефициерите по мярката.

Очаквани резултати заинтересовани страни от прилагането на акта

В мотивите към проектонаредбата се пояснява, че измененията в наредбата са насочени към постигане на по-ефективно управление на мерките от НППЛВС 2019-2023. Според МЗХГ, потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са гроздопроизводители, винопроизводители и асоциации, които вече са подали заявление за предоставяне на финансово подпомагане по мерките от НППЛВС 2019-2023 през финансова 2020 г.

Пакет документи към общественото обсъждане:

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Пълен текст на НАРЕДБА № 6 за прилагането на НППЛВС 2019-2023 с обнародваните промени от юли 2020 г.

Публикувана е рвизирана версия на Национална програма заподпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!