До 31 август 2021 г. са отворени следните две процедури по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020:

Процедура BG06RDNP001-19.354

Подпомагането по процедурата цели: подготовка и разработване на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Проектът трябва да е фокусиран върху развитието на територията, на която се изпълнява стратегията за ВОМР, и да съответства на и да допринася за постигане целите и приоритетите на стратегията за ВОМР на съответната МИГ и на ПРСР 2014- 2020.

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проект за подготвителни дейности:

 1. подписано споразумение за партньорство;
 2. разработен проект за вътрешнотериториално или за транснационално сътрудничество.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 933700,00 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за подготвителни дейности:

 • до левовата равностойност на 10 000 евро за проект за вътрешнотериториално сътрудничество;
 • до левовата равностойност на 25 000 евро за проект за транснационално сътрудничество.

До 100 % от допустимите разходи по проект е финансовата помощ по реда на тази процедура.

Допустими за финансиране дейности: провеждане на срещи с потенциални партньори; провеждане на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта; подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално или транснационално сътрудничество; дейности по публичност и информираност; координация на изпълнението на подготвителните дейности.

По Процедура BG06RDNP001-19.354 пълният комплект документи за кандидатстване, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на Управляващия орган, можете да откриете на👉 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure…

 

Процедура BG06RDNP001-19.355

Подпомагането по процедурата цели: осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 г. като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво; създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност; подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др. Проектите трябва да целят развитието на териториите, на които се изпълняват стратегиите за ВОМР на МИГ, и да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегията/ите за ВОМР на съответната/ите МИГ и на ПРСР 2014- 2020.

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проектите за сътрудничество:

 1. разработени съвместени продукти/услуги, придобити активи, извършени строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България;
 2. проведени изследвания и пазарни проучвания, директно свързани с съвместния продукт/услуга;
 3. реализирани промоционални или маркетингови кампании;
 4. изграден капацитет, споделен опит и ноу-хау.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 7 823 200,00 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите за сътрудничество за кандидата и за всеки един от партньорите е:

 • до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество;
 • до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

До 100 % от допустимите разходи по проект е финансовата помощ по реда на тази процедура.

Допустими за финансиране дейности: разработване на съвместен продукт/услуга; извършване на строително-монтажни или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България за целите на проекта; придобиване на други материални и нематериални активи за целите на проекта; изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместния продукт/услуга; реализиране на промоционални или маркетингови кампании; провеждане на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и др.; дейности по публичност и информираност; координация на изпълнението на дейностите по проекта.

По Процедура BG06RDNP001-19.355 пълният комплект документи за кандидатстване, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на Управляващия орган, можете да откриете на👉 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure…

 

Общи правила по двете процедури

Допустим кандидат и по двете процедури за предоставяне на финансова помощ за изпълнение на проект за подготвителни дейности за проект за вътрешнотериториално или за транснационално сътрудничество е МИГ, сключила споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по реда на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. или по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Оценката и класирането на проектните предложения се извършват от оценителна комисия след всеки краен срок на процедурата. Оценката на проектните предложения включва:

 • Етап 1: Оценка на административно съответствие и допустимост;
 • Етап 2: Техническа и финансова оценка.

Допълнителна информация относно крайния срок за подаване на документите за кандидатстване: Крайният срок за подаване на проектни предложения е последният ден до 17:00 часа на всеки втори календарен месец след 30 юни 2020 г. до 31 декември 2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата

👉Документи по двете процедури се подават в ИСУН 2020 на следния интернет адрес👉 https://eumis2020.government.bg.

Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

 

👉 В сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active можете да откриете отворените процедури на МИГ в страната, както и пълният комплект документи за кандидатстване, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ.

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!