Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 обяви днес (05.05.2022 г.) прием по процедура чрез подбор на проектни предложения за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020.

По подмярката се финансират дейности, свързани с учредяване на местни инициативни групи (МИГ) за кандидат местно партньорство, в което не участва МИГ, популяризиране на подхода ВОМР (само за общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. на териториите или част от териториите, за които се кандидатства), процеса на разработване на стратегия за ВОМР (за всички кандидати), обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията, подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията и координация на изпълнението на подготвителните дейности.

До 17:30 ч. на 31 юли 2022 г. е срокът за подаване на проекти в ИСУН!

 

6 845 300 лева е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложение по процедурата

Допустими кандидати за предоставяне на финансова помощ за изпълнение на проект за подготвителни дейности са:

  1. МИГ, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  2. Представители на публичния сектор (общини), определени за водещи партньори в местни партньорства;
  3. Представители на стопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства;
  4. Представители на нестопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства.

Финансови параметри

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за подготвителни дейности е:

  • а) до левовата равностойност на 30 000 евро (58 674 лева) за кандидат – местно партньорство, на територията на което не е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г.;
  • б) до левовата равностойност на 25 000 евро (48 895 лева) за кандидат – местно партньорство или МИГ, на територията на което (цялата или част от територията, за която се кандидатства), е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г.

Електронно кандидатстване

Проектните предложения по процедурите могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Питайте УО на ПРСР за разясения до 3 седмици преди крайния срок

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на конкретната процедура за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Документи

Пълният пакет документи по процедурите (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието: www.mzh.government.bg, на  Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg и на ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg.

Източник: МЗм; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!